Rada Muzeum Ziemi Lubuskiej działa na podstawie: art.11 ust.1 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987, tekst jedn.); § 12 statutu Muzeum, stanowiącego załącznik do uchwały nr 116/756/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2000 r. z póź. zm.; skład osobowy Rady określa uchwała nr 45/519/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 lipca 2015 roku.

Rada Muzeum jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Muzeum. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego. Kadencja członków Rady trwa cztery lata. Zgodnie z § 12 Statutu Muzeum Rada liczy 9 członków.

 

DSC_8582

Posiedzenie Rady Muzeum, 6 X 2015. Od lewej: Teresa Pawlak, Dariusz Dolański, Tomasz Andrzejewski, Czesław Osękowski, Leszek Kania, Marcin Bogucki, Żaneta Cierach, Urszula Rogowska, Longin Dzieżyc.

Kadencja 2015 – 2019

6 października 2015 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanych uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego członków Rady Muzeum, w którym uczestniczyli również dyrektor oraz zastępca dyrektora MZL. Podczas zebrania uchwalono regulamin funkcjonowania Rady na nową kadencję 2015-2019, wybrano przewodniczącego oraz sekretarza Rady.

Członkowie Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze:

  • prof. dr hab. Czesław Osękowski – Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Historii – przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej
  • mgr Żaneta Cierach – kierownik Wydziału Kultury, Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  • mgr Marcin Bogucki – Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  • mgr Teresa Pawlak – Wydział Sportu, Kultury i Turystyki, Urząd Miasta Zielona Góra
  • prof. dr hab. Dariusz Dolański – Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor Instytutu Historii
  • mgr Agnieszka Kujawa-Bartosik – artysta plastyk
  • dr Tomasz Andrzejewski – dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli
  • dr Anitta Maksymowicz – Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
  • mgr Urszula Rogowska – Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – sekretarz Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej