29 marca 2012 roku zainaugurowane zostały Dni DOMOWINY w Zielonej Górze. Złożyły się na nie: międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Kapitał społeczno-polityczny Serbołużyczan” oraz otwarcie wystawy zatytułowanej “100 lat Związku Serbołużyczan DOMOWINA”.

Obrady konferencji naukowej trwały dwa dni. Pierwsza część odbywała się w Muzeum Ziemi Lubuskiej (29 marca w godz. 10.00 – 16.00), natomiast drugiego dnia uczestnicy spotkali się w Muzeum Etnograficznym w Ochli (30 marca, w godz. 10.00 – 15.00).

Wystawa eksponowana w Muzeum Ziemi Lubuskiej złożona była z dwóch segmentów. Pierwszy ukazywał rozwój organizacji łączącej stowarzyszenia i związki Łużyczan. Przedstawiona została nie tylko dawna historia Domowiny, lecz także jej dzieje najnowsze od czasu zjednoczenia Niemiec. Szczególnie zaakcentowany został projekt “Witaj”, którego głównym założeniem jest dwujęzyczne wychowanie najmłodszych. Na drugi segment wystawy złożyło się 13 tablic z opisem i zdjęciami dotyczącymi dolnołużyckich obrzędów i zwyczajów, które jeszcze współcześnie są w użyciu.

DOMOWINA została założona 13 października 1912 r. w Wojerecach (Hoyerswerda) jako naczelna organizacja wszystkich związków i stowarzyszeń serbołużyckich. Za cel wyznaczyła sobie reprezentowanie demokratycznych i narodowych interesów mniejszości oraz pielęgnację języka i tradycji serbołużyckich. W okresie III Rzeszy, władze hitlerowskie zabroniły Domowinie jakiejkolwiek działalności i skonfiskowały jej majątek. Po II wojnie światowej, dzięki instytucjonalnemu wsparciu państwa, nastąpiło ożywienie pracy kulturalnej i świadomości narodowej Serbołużyczan. Jednak dopiero po 1989 roku Domowina mogła określić się jako politycznie niezależna i samodzielna organizacja Serbołużyczan.
Obecnie Związek Serbołużycki DOMOWINA skupia około 7300 członków. Organizacja przyjęła na siebie zwiększoną odpowiedzialność w kwestiach edukacji, kultury i polityki narodowej a do zadań podstawowych należy zachowanie języka, kultury i tradycji narodu serbołużyckiego.

Termin wystawy:
29 III – 13 V 2012

Kuratorki wystawy:
Izabela Korniluk, Alicja Błażyńska