Rozciągnięta między Ukrainą a Rumunią Bukowina, wielokulturowy Siedmiogród, z liczną mniejszością węgierską, Hrušov i Veľký Krtíš na styku Słowacji i Węgier oraz Ziemia Lubuska na pograniczu polsko-niemieckim – oto cztery kierunki i obszary, które łączy projekt edukacyjny In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy”. Ma on ma zachęcić młode pokolenie Europejczyków do poznawania historii XX wieku poprzez rozmowy z jej uczestnikami. W ramach projektu kilkuosobowe grupy młodych ludzi udały się do najciekawszych kulturowo regionów przygranicznych Europy, aby podczas spotkań z mieszkańcami uporządkować rodzinne archiwa i zarejestrować wspomnienia. Poszukując lokalnych, osobistych historii, wpisanych w wielokulturowy pejzaż wybranych regionów, młodzież poznaje w praktyce narzędzia i metody badania oraz dokumentowania przeszłości. Poprzez zdjęcia, skanowanie materiałów, nagrania dźwiękowe i video gromadzi fotografie, listy, dokumenty i inne świadectwa życia codziennego.

“In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy” to edukacyjny projekt, którego organizatorem jest Europejska Sieć Pamięć i Solidarność. W dniach 3-10 kwietnia 2016 roku jeden z etapów ma miejsce na Ziemi Lubuskiej. Jego uczestnicy, studenci z Ukrainy, Niemiec i Polski, odbyli najpierw podróż studyjną po regionie, podczas której zapoznali się z historią i charakterystyką Ziemi Lubuskiej, jej skomplikowaną tożsamością, materialnym i niematerialnym dziedzictwem, wielonarodowym obliczem i różnorodnością kulturową. W trakcie trwających właśnie wizyt studyjnych uczestnicy spotykają się i zbierają wspomnienia przedstawicieli rozmaitych grup żyjących obecnie na Ziemi Lubuskiej, zarówno tych, którzy przybyli na te ziemie po 1945 roku – Bukowińczyków, Łemków, Ukraińców, Żydów, Romów i Greków, jak i polskich autochtonów. Efektem wizyt będzie zebranie wywiadów i dokumentów audio-wizualnych obrazujących przeszłość Ziemi Lubuskiej oraz pogłębiona refleksja wpisująca lokalną narrację historyczną w szerszy kontekst historii Europy.

Partnerami projektu na Ziemi Lubuskiej jest Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski, które reprezentowane są odpowiednio przez dr Anittę Maksymowicz oraz dr Dorotę Bazuń.

 

 logo In Between      Logo ENRS