Projekt Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej

 • Nr projektu: POIS.08.01.00-00-0100/17
 • Nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0100/17-00
 • Beneficjent: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
  al. Niepodległości 15
  65-048 Zielona Góra
  telefon: +48 68 327 23 45
  muzeum@mzl.zgora.pl

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego rejonu. Realizacja projektu wiąże się z poprawą obsługi odwiedzających. Dzięki planowanym pracom, a także zakupom nowoczesnego sprzętu ekspozycyjnego (totemy informacyjne, makiety interaktywne) możliwe będzie poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie różnorodności i oddziaływania oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej poprzez rozbudowę i modernizację obiektu w taki sposób, aby efekty realizacji Projektu zaspakajały szeroko rozumiane potrzeby społeczeństwa, w tym potrzeby osób z dysfunkcjami i grup wykluczonych, w aspekcie kontaktu z cennym i wartościowym dziedzictwem kulturowym, którym jest zarówno sam obiekt Muzeum Ziemi Lubuskiej, jak i zbiory zgromadzone przez instytucję.

Celem ogólnym Projektu Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jest:

 • zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez szersze udostępnianie unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego;
 • wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego regionu;
 • wzrost poziomu ruchu turystycznego w Zielonej Górze;
 • rozwój przemysłów kultury wolnego czasu.

Zakres Projektu:

Przedmiotem zadania jest rozbudowa gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej. Nowoprojektowana część budynku będzie połączona z istniejącą częścią Muzeum przejściami na kondygnacjach piwnicy, parteru i I piętra.

Na poziomie piwnicy zaprojektowany został garaż na 2 samochody osobowe, zespół sanitarny, pomieszczenia techniczne m.in. podręczny warsztat służący do wykonywania drobnych prac i napraw oraz pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

Na parterze zaprojektowano hall wejściowy, salę wielofunkcyjną oraz pokoje biurowe. Hall to także miejsce eksponowania części zbiorów, m.in. będzie tu umieszczony portal – jedyny renesansowy zabytek architektury w Zielonej Górze. Ta przestrzeń przeznaczona jest na obszerne foyer z szatnią, kasami i toaletami. Na parterze swoje miejsce będzie miała wspomniana sala wraz z zapleczem, która zależnie od potrzeb może być kinowa lub pełnić funkcję sali konferencyjnej i edukacyjnej.

Na I piętrze znajdą się sale ekspozycyjne ukazujące historię Zielonej Góry i regionu z uwzględnieniem osadnictwa na tych terenach po 1945 roku. Planowane rozwiązania aranżacyjne i techniczne zakładają wykorzystanie innowacyjnych środków np.  makiety interaktywnej, ekranów dotykowych, gablot, portretów i portali interaktywnych.

Na II piętrze znajdować się będą również sale ekspozycyjne, w których prezentowana będzie sztuka współczesna a przede wszystkim dorobek sympozjów plastycznych Złotego Grona, które odbywały się w Zielonej Górze od lat sześćdziesiątych do lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Na II piętrze znajdować się będą również pokoje biurowe/socjalne dla pracowników merytorycznych oraz pracownie plastyczne i konserwatorskie.

Projekt obejmuje również zakup wyposażenia, m.in.: sprzęt multimedialny (totemy, projektory, ekran projekcyjny, playery, głośniki, wzmacniacze, monitory dotykowe itp.), wyposażenie do szatni, meble, fotele, stoły edukacyjne, fortepian, gabloty ekspozycyjne, gabloty interaktywne, itp.

Przedmiotem zadania jest również modernizacja obecnego gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską. Planowane w ramach projektu prace to:

 • remont instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku – wymiana pionów, podejść i grzejników oraz remont węzła cieplnego – wymiennika ciepła,
 • częściowa wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej (obejmuje wymianę 53 sztuk drzwi jednoskrzydłowych i 21 sztuk dwuskrzydłowych a także fragmentu zabudowy klatki schodowej na II piętrze,
 • osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian zewn. kondygnacji podziemnej ze względu na wysokie zawilgocenie ścian piwnic (izolacja pionowa zewnętrznych ścian fundamentów),
 • zabezpieczenie belek stalowych stanowiących gł. elementy nośne dachu (malowanie farbą  o właściwościach p.poż.),
 • wymiana spękanej kamiennej posadzki w holu na parterze, co spowoduje ujednolicenie całego hallu (starego z nowopowstałym),
 • uzupełnienie tynków po wymianie instalacji c.o., elektrycznej i drzwi wewn.,
 • remont instalacji elektrycznej w Sali Belkowej na I piętrze, co spowoduje uzyskanie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności wystawienniczej,
 • remont instalacji SAP (przeciwpożarowa: czujki dymu, sygnalizacja dźwiękowa, centrala) w celu ujednolicenia systemu w całym obiekcie po rozbudowie,
 • wyposażenie całego obiektu po rozbudowie w system kontroli dostępu, dla podniesienia bezpieczeństwa osób i mienia szczególnie zbiorów,
 • gipsowanie i malowanie na II piętrze ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach oraz ok. 50% pozostałych kondygnacji,
 • wymiana instalacji antywłamaniowej i napadowej oraz monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku (czujniki ruchu i centrala, która umożliwia połączenie z firmą ochraniającą Muzeum, instalacja kamer wewnątrz i na zewnątrz oraz monitorów w pomieszczeniu ochrony,
 • wyposażenie w sieć informatyczną, połączenie stanowiskowych komputerów pracowników w system ułatwiający przekazywanie danych.

Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Muzeum dostosowane będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, dostosowane toalety, utworzenie miejsc parkingowych uwzględniających potrzeby osób z ograniczeniami ruchowymi, wyznaczenie odpowiednich miejsc na sali konferencyjnej), a program zwiedzania uwzględni potrzeby osób niewidzących i niedowidzących (transkrypcje dla niewidzących).

Planowane efekty

Realizacja przedsięwzięcia wynika ze społecznego zapotrzebowania na projekt.  Efektem inwestycji będzie wzrost liczby turystów, a także poprawa dostępności do unikatowych zbiorów kultury, przyczyni się to do zwiększenia liczby odwiedzających, także z grupy osób z dysfunkcjami oraz wykluczonych, korzystających z oferty kulturalnej na terenie samej Zielonej Góry oraz województwa lubuskiego

Całkowita wartość projektu: 18 267 534,70 PLN

Kwota dofinansowania: 12 623 056,08 PLN

Okres realizacji projektu: 05.12.2016 – 30.12.2019

——–

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji, poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/