Realizacja nowego projektu dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu

Dzięki rozbudowie MZL, dostosowano cały obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Naturalnym, kolejnym etapem prowadzącym do zaspokajania potrzeb osób z innymi dysfunkcjami było przygotowanie projektu pozwalającego na prowadzenie spotkań i zajęć w zakresie edukacji. W roku ubiegłym w ramach Programu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Kultura Dostępna nasza instytucja złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Edukacja muzealna osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Opowieści obrazów, dotknij, poznaj, posłuchaj”, który został pozytywnie rozpatrzony przez komisję oceniającą.

21 lica 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy między Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a zielonogórskim Muzeum, która pozwoliła na uruchomienie przyznanych środków. Ten ważny projekt wsparło również Województwo Lubuskie, przyznając uzupełniającą pulę pieniędzy, pozwalającą na realizację zadania w pełnym zakresie.

Źródła finansowania:

  • Całkowita wartość projektu – 41.250 zł
  • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 33.000 zł
  • Województwo Lubuskie – 20.100 zł, w tym 8.250 zł wkład własny do projektu

Zadanie składa się z 4 elementów i polega na wzbogaceniu muzealnej oferty edukacyjnej o lekcje o wspólnej nazwie Opowieści obrazów, dotknij, poznaj, posłuchaj”

W ramach zadania zostanie wykonanych 11 tyflografik wybranych dzieł z zasobów MZL oraz 5 audiodeskrypcji opisujących obiekty, które oprócz tego, że będą wykorzystane w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą przy realizacji lekcji, zostaną również udostępnione na stronie internetowej MZL. Uzupełnieniem projektu jest wykonanie krótkich prezentacji filmowych o omawianych dziełach, które prezentowane będą również on-line.

Zadanie ma na celu niwelowanie barier w dostępie do wiedzy o dziedzictwie kulturowym o znaczeniu narodowym osobom ze szczególnymi potrzebami spowodowanymi niepełnosprawnością.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

      

Na zdjęciu Stary Rynek w Poznaniu w formie tyflografiki. Fotografię pobrano z artykułu o tyflografice w Wikipedii.