Do zadań Działu należy prowadzenie i koordynacja współpracy z muzeami, jednostkami naukowo-badawczymi, w tym w szczególności z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz lokalnymi badaczami różnych dyscyplin, którzy zajmują się problematyką Ziemi Lubuskiej oraz tożsamości lubuskiej. W ten sposób Dział, wspólnie z Działem Historycznym, realizuje ważną dla Muzeum ideę integrowania oraz wspierania rozmaitych instytucji, organizacji i osób indywidualnych skupionych wokół tematów istotnych dla profilu naszego Muzeum, definiowanego jako Muzeum tożsamości. Intensyfikacja dotychczasowych oraz nawiązywanie nowych kontaktów współpracy naukowej z muzeami obejmuje także instytucje z Niemiec.

Prowadzenie, koordynacja i dokumentacja całej współpracy zagranicznej MZL leży również w zakresie obowiązków Działu. Efektem tych kontaktów są m.in. prezentacje naszych wystaw podczas znaczących imprez międzynarodowych oraz udział w szkoleniach i programach partnerskich, m. in. z Niemcami, Belgią czy Holandią, realizacja projektów z udziałem artystów lub instytucji zagranicznych oraz wymiany ekspozycji, w tym w szczególności z partnerskimi muzeami niemieckimi.

Istotnym polem jest koordynacja i wspieranie działalności badawczej prowadzonej przez pracowników MZL poprzez m.in. wydarzenia umożliwiające rozwój aktywności naukowej. W zakres zadań wchodzi także koordynacja programu seminariów i konferencji organizowanych przez MZL lub we współpracy z naszym Muzeum oraz upowszechnianie osiągnięć MZL na polu badawczym. W tej ostatniej dziedzinie ważną rolę odgrywają wydawnictwa Muzeum, nad którymi Dział – współpracując ściśle z Działem Wydawniczym – sprawuje opiekę merytoryczną (p.o. redaktora naczelnego).

W związku z planowaną rozbudową Muzeum Ziemi Lubuskiej i możliwością rozszerzenia jego oferty wystawienniczej, w tym w szczególności o niezwykle potrzebne trzy ekspozycje stałe poświęcone historii Ziemi Lubuskiej, Wystawom i Sympozjom Złotego Grona oraz polskim osadnikom na Ziemi Lubuskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej, Dział podjął opracowanie tego ostatniego tematu w aspekcie uzupełniania istniejącej i zbierania dalszej dokumentacji zjawiska oraz przygotowania przyszłej ekspozycji.

Znaczącym wydarzeniem życiu MZL jest Noc w Muzeum, która każdego roku poświęcona jest wybranej kulturze (dotychczas m.in. japońskiej, włoskiej, niemieckiej czy francuskiej). W ramach tej imprezy proponujemy naszym gościom bogaty, wieloczęściowy program, którego opracowanie, przygotowanie i koordynacja realizowane są przez Dział Współpracy Naukowej i Zagranicznej.


Kierownik Działu:
dr Anitta Maksymowicz
tel. 68 327 23 45 w. 46
e-mail: wspolpraca@mzl.zgora.pl