Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej LROT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 68 327 23 45

E-mail: muzeum@mzl.zgora.pl
Adres korespondencyjny: al. Niepodległości 15 7, 65-048 Zielona Góra

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie wykonano aktualizacji systemu

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej LROT informacje, w postaci załączników mogą występować w formie skanów (z uwagi na charakter informacji),
 • publikowane grafiki/zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Zmiana rozmiaru strony

 • Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
  Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
 • Firefox, Chrome, Internet Explorer:
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-04-01

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: ….
e-mail: muzeum@mzl.zgora.pl
Telefon: 68 45 65 223 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum Ziemi Lubuskiej znajduje się  przy al. Niepodległości 15 w Zielonej Górze spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Główna siedziba Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. W budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano obiekt do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • na każdym poziomie budynku jest system podjazdów, platform (obsługiwanych przez pracowników MZL) i wind,
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony frontowej budynku, przy wejściu głównym,
 • na parkingu bezpośrednio za budynkiem są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku MZL

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl