Modernizacja Budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Projekt realizowany był w ramach Działania 5.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej”. Okres realizacji zadania to 21 lipiec 2008 r. – 5 styczeń 2010 r. Wniosek na realizację przedsięwzięcia został złożony w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (IPI LRPO). Przesłanką wyboru na listę IPI LRPO był stopień zaawansowania prac nad projektem.

W zakres prac wszedł remont elewacji budynku, wraz z nadaniem mu nowej kolorystyki, remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej. Przyczyniły się one do zahamowania niszczenia obiektu i poprawiły jego wygląd, będący wynikiem niefortunnych zabiegów remontowo-budowlanych z lat 1969-1973. W ramach realizacji projektu dokonano także remontu parkietów w salach wystawowych, modernizacji systemu oświetlenia ekspozycji oraz modernizacji instalacji przeciwpożarowych. Dzięki środkom pochodzącym z LRPO Muzeum mogło także zlecić prace konserwatorsko-restauratorskie przy kamiennych elementach późnorenesansowego portalu z Przytoku, eksponowanego na dziedzińcu. Jest to o tyle istotne, że znajdował się on w złym stanie – ubytki, pęknięcia, osadzające się na kamieniu zanieczyszczenia oraz zniszczenia związane z erozją piaskowca spowodowały, iż stan zachowania portalu znacznie odbiegał od pierwotnego (oszacowano, iż ok. 70 % powierzchni obiektu uległo zauważalnym zmianom).

Realizacja projektu nie tylko zahamowała tempo niszczenia obiektu i zwiększyła bezpieczeństwo przechowywania zbiorów, ale przede wszystkim spowodowała, iż siedziba jedynego muzeum w mieście i jednego z większych w regionie, stała się bardziej atrakcyjna dla zwiedzających. Podwyższenie stanu technicznego budynku MZL, stanowiącego ważny element infrastruktury kulturowej województwa lubuskiego, przyczynił się do podniesienia atrakcyjności kulturowej i turystycznej regionu, realizując tym samym cel główny działania 5.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.