Rada Muzeum Ziemi Lubuskiej

Rada Muzeum Ziemi Lubuskiej działa na podstawie: art.11 ust.1 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987, tekst jedn.); § 12 statutu Muzeum, stanowiącego załącznik do uchwały nr 116/756/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2000 r. z póź. zm.; skład osobowy Rady określa uchwała nr 45/519/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 lipca 2015 roku.

Rada Muzeum jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Muzeum. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego. Kadencja członków Rady trwa cztery lata. Zgodnie z § 12 Statutu Muzeum Rada liczy 9 członków.

Kadencja 2019 – 2023

24 września 2019 roku w zrekonstruowanym wnętrzu winiarni mieszczańskiej, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W posiedzeniu wzięli udział dyrektorzy MZL – Leszek Kania oraz dr Longin Dzieżyc. Podczas zebrania uchwalono regulamin funkcjonowania Rady na nową kadencję 2019-2023, wybrano przewodniczącego oraz sekretarza Rady.

Członkowie Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze:

  • prof. dr hab. Czesław Osękowski –przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej
  • dr Iwona Peryt –Gierasimczuk
  • dr Anna Komar
  • Teresa Pawlak
  • prof. dr hab. Dariusz Dolański
  • Małgorzata Bukowicz
  • dr Tomasz Andrzejewski
  • dr Anitta Maksymowicz
  • dr Arkadiusz Cincio– sekretarz Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej

Podczas posiedzenia głos zabrał dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze  – Leszek Kania, który zapoznał zebranych z bieżącą działalnością instytucji. Szczególnie dużo miejsca zajęło omówienie stanu zaawansowania prac przy rozbudowie budynku Muzeum.