dr Longin Dzieżyc

Tematyka badawcza:

 • Muzealnictwo na terenie Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000.

Prace źródłowe, badanie miejsca i znaczenia muzeów w tworzeniu życia
społecznego i artystycznego regionu oraz budowy jego tożsamości kulturowej. Obecnie, wciąż wzbogacając i poszerzając podjętą tematykę, opracowywane są sylwetki osób związanych z muzealnictwem lubuskim.

 •  Św. Jan Nepomucen i św. Jadwiga Śląska

Przedstawienia św. Jana Nepomucena i św. Jadwigi Śląskiej na terenie województwa lubuskiego oraz ich rola i znaczenie w skali Śląska.

Wykaz publikacji:

 1. Dzieżyc L., Muzea zielonogórskie po okresie transformacji ustrojowej (1989-2019), [w:] „Historia Zielonej Góry. Najnowsze dzieje miasta po 1989 roku”, pod red. Wojciecha Strzyżewskiego, t. III, Zielona Góra, 2022 r.
 2. Dzieżyc L.,. Początki muzealnictwa na Ziemi Lubuskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem zielonogórskiego muzeum”, [w:] Mitteilungen des Museumsverbandes Brandenburg, grudzień 2022 r.
 3. Dzieżyc L., Muzealnictwo na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000, Zielona Góra 2014. – 396 s.
 4. Dzieżyc L., Dział Sztuki Dawnej w procesie budowy tożsamości kulturowej regionu, [w:] Zielonogórskie muzeum tożsamości, red. A. Maksymowicz, Zielona Góra 2015, s.69- 91.
 5. Dzieżyc L., Tradycje winiarskie i ich znaczenie w kształtowaniu tożsamości kulturowej Zielonej Góry i regionu w latach 1945-2015, [w:] Ziemia Lubuska – dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 2015, s. 227-241.
 6. Dzieżyc L., Sztuka sakralna i jej miejsce w procesie budowy tożsamości kulturowej Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, [w:] Ziemia Lubuska: rozważania o historii i tożsamości regionu, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, J. Zięba, Zielona Góra 2014, s.115-131.
 7. Dzieżyc L., Przeobrażenia w procesie kształtowania środowiska kulturowego Środkowego Nadodrza na przykładzie wybranych inicjatyw zielonogórskiego muzeum, [w:] W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989, red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2010, s. 55-67.
 8. Dzieżyc L., Kowalski A. (1914-1993). Muzealnik i artysta z Międzyrzecza [w:] Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza – szkice biograficzne, red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2009, s. 117-126.
 9. Dzieżyc L., Rozwój muzealnictwa na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-2000, [w:] Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, red. P. Bartkowiak i D. Kotlarek, Zielona Góra 2008, s. 95-111.
 10. Dzieżyc L., Zabytki ceramiki w zbiorach Działu Sztuki Dawnej MZL, „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne” 2008, t. VII, s. 125-134.
 11. Dzieżyc L., Zegary ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, [katalog zbiorów], Zielona Góra 2005. – 20 s.
 12. Dzieżyc L., Toczewski Andrzej, W kręgu śląskiej sztuki sakralnej. Zabytki Śląska Lubuskiego XIV – XVIII w. ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, [katalog zbiorów], Zielona Góra 2002. – 76 s.

„75 lat muzeów na Ziemi Lubuskiej”, pod red. Longina Dzieżyca. To wydawnictwo przybliżające dorobek lubuskich muzeów. Zawiera 12 tekstów ukazujących działalność poszczególnych placówek. Publikacja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, była prezentowana na III Kongresie Lubuskich Muzeów w czerwcu 2023 roku w Międzyrzeczu: Spełnione marzenia-rozbudowa i modernizacja zielonogórskiego muzeum.

Wystąpienia podczas konferencji, sesji i kongresów naukowych:

 1. Konferencja naukowa w Guben: (12-14.10.2022 r.) – wygłoszenie referatu pt. Przemieszczenia zbiorów muzealnych na polsko-niemieckim obszarze kulturowym jako skutek II wojny światowej.
 2. III Muzealne Spotkanie z Kresami – Muzeum Niepodległości w Warszawie (Warszawa, 20.10.2022 r.) – wygłoszenie referatu pt. Wyjątkowy dar – Kolekcja wołyńska Tadeusza Marcinkowskiego  w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
 3. Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość przyszłość. Organizatorzy: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział, (Zielona Góra, 28 września 2016) – wygłoszenie referatu pt. Zielona Góra – między przeszłością a przyszłością. Obraz miasta prezentowany przez MZL w Zielonej Górze.
 4. Alte Heimat – Neue Heimat, Deutsche und polnische Museen westlich und östlich der Oder nach dem Zweiten Weltkrieg/Stara ojczyzna, nowa ojczyzna. Niemieckie i polskie muzea
  po obu stronach Odry po II wojny światowej. Organizatorzy: Museumsverband des Landes Brandenburg Seelow/Kostrzyn nad Odrą , (6-8 października 2016) – wygłoszenie referatu pt. Przeobrażenia systemowe i ich wpływ na procesy integracyjne zachodzące po II wojnie światowej na przykładzie działalności zielonogórskiego muzeum.
 5. Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia. Organizatorzy: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – wygłoszenie referatu pt. Tradycje winiarskie i ich znaczenie w kształtowaniu tożsamości kulturowej Zielonej Góry i regionu w latach 1945-2015.
 6. Prasa codzienna Ziem Zachodnich po 1945 roku Organizatorzy: PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (Gorzów Wielkopolski, 19 listopada 2014) – wygłoszenie referatu pt. Współpraca regionu lubuskiego z państwami Unii Europejskiej w latach 1993-1994 na łamach „Codziennego Expresu Zachodniego”.
 7. Lubuscy Żołnierze Wyklęci i Niepokorni. Organizator: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (Zielona Góra, 7 lutego 2014) – wygłoszenie referatu pt. Tadeusz Radom i Jan Mager – więźniowie polityczni okresu stalinowskiego.
 8. Ziemia Lubuska – pamięć, tożsamość, krajobraz kulturowy regionu tworzącego się. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, Instytut Historii
  Uniwersytetu Zielonogórskiego, Collegium Polonicum w Słubicach (Zielona Góra, 13 grudnia 2013) – wygłoszenie referatu pt. Sztuka sakralna i jej miejsce w procesie budowy tożsamości
  kulturowej Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej.
 9. W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989. Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielona Góra, 2 grudnia 2010) – wygłoszenie referatu pt. Przeobrażenia w procesie kształtowania środowiska kulturowego Środkowego Nadodrza na przykładzie wybranych inicjatyw zielonogórskiego muzeum.
 10. Dziedzictwo kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej. Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Regionalistów „Środkowe Nadodrze” – wygłoszenie referatu pt. Sztuka sakralna w ekspozycjach zielonogórskiego muzeum i jej znaczenie w prezentacji dziedzictwa kulturowego Środkowego Nadodrza.
 11. Zapisali się w dziejach regionu – szkice biograficzne. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego – wygłoszenie referatu pt. Alf Kowalski (1914-1993). Muzealnik i artysta z Międzyrzecza.
 12. Wielokulturowość pogranicza polsko-niemieckiego. Znaczenie współpracy transgranicznej w zachowaniu i poznawaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego Organizator: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli (Ochla, 17 października 2008) – wygłoszenie referatu pt. Budowa poznania i zrozumienia w procesie transgranicznej współpracy.
 13. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze z partnerami niemieckimi Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielona Góra, 16 października 2008) – wygłoszenie referatu pt. Rozwój muzealnictwa na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-2000.