dr Arkadiusz Cincio

Realizowana tematyka badawcza:

 • Historia Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Dzieje zielonogórskiego muzealnictwa w latach 1922-2012. Badane zagadnienia: gromadzenie zbiorów, działalność wystawiennicza, oświatowa i wydawnicza placówki. Historia placówki ujęta na tle dziejów Zielonej Góry i muzealnictwa polskiego.

 • Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-niemieckiego

Badania nad dziejami Muzeum Ziemi Lubuskiej wymagają szerszego spojrzenia na zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego na Środkowym Nadodrzu. Szczególnym zainteresowaniem badawczym cieszą się zmiany, jakie nastąpiły w tej dziedzinie po 1989 roku.

 • Kartografia nowożytna Ziemi Lubuskiej

Badania sposobów przedstawiania sieci osadniczej ziem wchodzących w skład dzisiejszego województwa lubuskiego w okresie od XVI do XVIII wieku.

 • Zbiór konwisarski Działu Winiarskiego

Badania mają na celu ustalenie proweniencji zbioru cynowych naczyń cechowych.

 • Winiarstwo

Dokumentacja i badanie dziejów winiarstwa ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji winiarskich regionu Zielonej Góry.

Wykaz publikacji:

 1. Cincio A. Spacery winiarskie jako forma promocji dziedzictwa winiarskiego Zielonej Góry, [w:] Regionalizm i tożsamość kulturowa. Winiarstwo a media, red. A. Buck, P. Bartkowiak, Warszawa 2020, s. 87-93.
 2. Cincio A., Zielonogórskie muzealnictwo winiarskie w latach 1922-2017, „In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką” 2019, s. 153-156.
 3. Cincio A., Zielonogórskie winnice we wspomnieniach  pracowników Lubuskiej Wytwórni Win, „Studia Zielonogórskie” 2019, T. 24, s. 53-68.
 4. Cincio A., Winobranie w Zielonej Górze w relacjach pracowników Lubuskiej Wytwórni Win, „Studia Zielonogórskie” 2018, T. 23, s. 61-71.
 5. Cincio A.,  Lubuskie winiarstwo w okresie transformacji ustrojowej, „Studia Zielonogórskie” 2017 – T. 22, s. 69-86.
 6. Cincio A., Ksiądz Alban książę Löwensten-Freudenberg-Wertheim – wojenne losy duchownego urodzonego w Drzeniowie, „Ziemia Lubuska” 2016, t. 2, s. 173-178.
 7. Cincio A., Honorowi obywatele Zielonej Góry, „Studia Zielonogórskie” 2016, t. 21, s. 11-24.
 8. Cincio A., Zestawienie strat kulturalnych województwa zielonogórskiego – dokument ze zbiorów Archiwum Akt Nowych, „Ziemia Lubuska” 2015, t.1, s. 177-189.
 9. Cincio A., Gromadzenie i prezentacja niemieckiego dziedzictwa kulturowego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, [w:] Ziemia Lubuska – dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 2015, s. 347-356.
 10. Cincio A., Muzeum Wina – miejsce dokumentowania i kreowania winiarskiej tożsamości regionu, [w:] Zielonogórskie muzeum tożsamości, red. A. Maksymowicz, Zielona Góra 2015, s. 59-68.
 11. Cincio A., Leon Kukulski – żołnierz, nauczyciel, działacz społeczny, „Studia Zielonogórskie” 2014, t. XX, s. 193-204
 12. Cincio A., Wystawy historyczne realizowane przez zielonogórskie muzeum w latach 1960-1989, „Studia Zachodnie” 2013, t. 15, s. 184-186.
 13. Cincio A., Heimatmuseum 1922-1945. Martin Klose, założyciel pierwszy kierownik Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze¸ [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 9-23.
 14. Cincio A., Maksymowicz Anitta (red.), Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, Zielona Góra 2012. – 348 s.
 15. Cincio A., 90 lat Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, „Dolny Śląsk” 2012, nr 17, s. 155-167.
 16. Cincio A. Korniluk I., Muzeum Miejskie w Zielonej Górze 1946-1948. Eugenia Łychowska – kierownik Muzeum w Zielonej Górze¸ [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s.25-33.
 17. Cincio A., I. Korniluk, Muzeum Ziemi Lubuskiej 1965-1969. Bogdan Kres, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922- 2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s.105-119.
 18. Cincio A., Wystawy w Muzeum Ziemi Lubuskiej w latach 1998-2011, [w:] Historia – Kultura – Muzeum, red. A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 481-494.
 19. Cincio A., Historia Muzeum w Zielonej Górze: 1922 – 2010, Zielona Góra 2010. – 48 s.
 20. Cincio A. Zielonogórskie muzeum wobec dziedzictwa kulturowego Środkowego Nadodrza, [w:] Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Zielona Góra 2010, s. 73-78.
 21. Cincio A, Powstawanie kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, „Studia Zielonogórskie” 2009, t. XV, s. 55-88.
 22. Cincio A., Środowisko twórców, działaczy i pracowników kultury województwa zielonogórskiego w okresie stanu wojennego, [w:] Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej, red. Cz. Osękowski, R. Skobelski, Zielona Góra 2009, s. 129-135.
 23. Cincio A., Prezentacja niemieckiego dziedzictwa kulturalnego Zielonej Góry i regionu przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w okresie transformacji ustrojowej, „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne” 2008, t. VII, s. 111-123.
 24. Cincio A., Hubertus Sommerfeld, Grünberg in Schlesien, die Obst- und Weinstadt des Ostens, „Deutsches Weinbau-Jahrbuch“ 2008, Nr 59, s. 222-226.
 25. Cincio A., Tradycje winiarskie Zielonej Góry jako atrakcja turystyczna Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, [w:] Rola Muzeów w turystyce i krajoznawstwie, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2006, s. 209-214.
 26. Cincio A., Zielona Góra i powiat zielonogórski na dawnych mapach, „Studia Zielonogórskie” 2006, t. XII, s. 9-25.
 27. Cincio A., Historia Muzeum w Zielonej Górze, „Rocznik Lubuski” 2005, t. 31, cz.1, s. 33-46.
 28. Cincio A., Krajobraz osadniczy pogranicza śląsko-lubuskiego w świetle wczesnonowożytnych źródeł kartograficznych, [w:] Ziemia Lubuska. Studia nad tożsamością regionu, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2004, s. 143-152.

Inne publikacje:

 1. Cincio A., Winnica Julia w Zielonej Górze – czy wino jest kobietą? 8 IX – 28 XI 2021, [folder wystawy], Zielona Góra 2021.
 2. Cincio A., Browar nie miał szczęścia „Na Winnicy” – 2020, nr 8, s. 14-15.
 3. Cincio A., Plakat winobraniowy z lat 1965-2020 : [katalog wystawy], Zielona Góra  2020.
 4. Cincio A., Bachus nad Odrą. Winnica Kinga w Starej Wsi. 5 IX -3 II 2019, [folder wystawy], Zielona Góra 2019
 5. Cincio A., Podziemne miasto. 24. IV –  29.09.2019, [folder wystawy], Zielona Góra 2019.
 6. Cincio A., Lubuska Wytwórnia Win w Zielonej Górze. 9 VI – 27 VIII 2017, [folder wystawy], Zielona Góra 2017.
 7. Cincio A., Winnica Saint Vincent w Borowie Wielkim. Le rêve en bouteille. Marzenie w butelce. 8 IX – 26 XI 2017, Zielona Góra 2017.

Redakcja:

 1. Gawęda M., Kania L., Muzeum artystów 1976-1998. Jan Muszyński dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 151-220.
 2. Kamińska A., Eugeniusz Jakubaszek [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz Zielona Góra 2012, s. 117-146.
 3. Maciejewska E., Muzeum Regionalne 1949-1951. Krystyna Klęsk, kierownik Muzeum Regionalnego w Zielonej Górze, [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 35-50.
 4. Maksymowicz A., Muzeum tożsamości od 1998. Andrzej Toczewski – dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 221-311.
 5. Rogowska U., Muzeum Okręgowe 1960-1965. Klemens Felchnerowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Zielonej Górze, [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 79-103.
 6. Maksymowicz A., O tożsamości lubuskiej z dyrektorem Andrzejem Toczewskim rozmawia Anitta Maksymowicz, [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 312-322.
 7. Toczewski A., Wstęp, [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012, s. 7-8.

Konferencje naukowe

 1. Uczestnictwo w sesji naukowej „Wielonarodowe dziedzictwo województwa lubuskiego” (21 września 2022) – wygłoszenie referatu pt. „Tradycje winiarskie Środkowego Nadodrza”.
 2. Uczestnictwo w konferencji naukowej „Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia  1989 -2019”  (19 września 2019) – wygłoszenie referatu pt. Spacery winiarskie i ich prezentacja w lokalnych mediach wygłosił dr Arkadiusz Cincio.
 3. Uczestnictwo w konferencji naukowej „Ziemia Lubuska w latach 1950–1975”( 13 listopada 2019) – wygłoszenie referatu pt. Lubuska Wytwórnia Win w latach 1950-1975.
 4. Uczestnictwo w konferencji „Wino i historia” (13 stycznia 2017) wygłoszenie referatu pt. Od sekta do wina owocowego. Zielonogórskie winiarnie w latach 1945-1955.
 5. Udział w konferencji naukowej „Wino w literaturze i kulturze” (13 października 2017) – wygłoszenie referatu pt. Zielonogórskie muzealnictwo winiarskie w latach 1922-2017.
 6. Udział w konferencji naukowej „Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (26 października 2017) – wygłoszenie referatu pt. Lubuska Wytwórnia Win po 1989 roku.