dr Grzegorz Wanatko

Realizowana tematyka badawcza:

 • Problematyka dziejów nowożytnych i najnowszych Zielonej Góry i regionu
  Zagadnienia historii regionalnej odnoszącej się do miasta Zielonej Góry oraz regionu lubuskiego
 • Mniejszości narodowe
  Tematyka badań obejmuje zagadnienia związane z mniejszościami narodowościowymi i grupami etnicznymi występującymi na Ziemi Lubuskiej, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości ukraińskiej oraz Łemków
 • Mniejszości religijne
  Badania nad życiem religijnym różnych grup wyznaniowych na Ziemi Lubuskiej, głównie wiernych Kościołów wschodnich (greckokatolickiego oraz prawosławnego)

Wykaz publikacji:

 1. O czarownicach, katach i dawnych sądach na przykładzie ekspozycji zielonogórskiego Muzeum Dawnych Tortur, „ Ziemia Lubuska” nr 7, 2021.
 2. Od wytwórni win do cerkwi greckokatolickiej. Winiarskie korzenie budownictwa sakralnego budynku przy ulicy Boduena 1 w Zielonej Górze po 1989 roku, [w:] Regionalizm i tożsamość kulturowa. Winiarstwo a media, red. A. Buck, P. Bartkowiak, Warszawa 2020.
 3. Medialny aspekt działalności parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze, [w:] Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Perspektywa interdyscyplinarna, red. P. J. Krzyżanowski, B. A. Orłowska, K. Wasilewski, Gorzów Wielkopolski, 2020.
 4. Starania zielonogórskich grekokatolików o własną świątynię, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, nr 107, 2019.
 5. Od winiarni Briegera do cerkwi greckokatolickiej, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, nr 13, 2019.
 6. Kwestie religijne Łemków na Ziemi Lubuskiej, [w:] Łemkowie – swoi czy obcy?, red. B A. Orłowska, K. Korenda-Gojdź, Gorzów Wielkopolski 2019.
 7. Kulisy erygowania parafii grekokatolickiej w Międzyrzeczu, „Studia Zachodnie”, t. 20, 2018.
 8. Przesiedleńcy akcji „Wisła” na Ziemi Lubuskiej na przykładzie Niwisk, [w:] Konteksty społeczno-polityczne akcji „Wisła” w 70. rocznicę wydarzeń, red. P. J. Krzyżanowski, P A. Leszczyński, B. A. Orłowska, M. Pecuch, Gorzów Wielkopolski 2018.
 9. Aktywność mniejszości ukraińskiej w Zielonej Górze po 1989 roku, [w:] Zielona Góra: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Historia po 1989 r. Część 2, red. B. Burda, L. Kania, A. Polak-Woźniak, M. Szymczak, Zielona Góra 2018.
 10. Patroni zielonogórskich rond, współautor I. Korniluk [w:] Zielona Góra: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Historia po 1989 r. Część 2, red. B. Burda, L. Kania, A. Polak-Woźniak, M. Szymczak, Zielona Góra 2018.
 11. 100-lecie Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze 1917-2017, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, nr 109, 2018.
 12. Cerkiew greckokatolicka w Zielonej Górze. Nowy obiekt w przestrzeni miasta, [w:] Zielona Góra: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1, red. B Burda, Leszek Kania, A. Polak, M. Szymczak, Zielona Góra 2017.
 13. Patroni zielonogórskich rond, współautor I. Korniluk, Zielona Góra 2017.
 14. Posługa kapłańska ks. Michała Pasławskiego w parafii w Bledzewie (1949-1956), współautor G. Urbanek, [w:]: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości [XV]: Piętnaście lat serii historycznej „Ziemia Międzyrzecka w przeszłości” (2003-2017), t. XV, Międzyrzecz 2017.
 15. Nieudana próba wyświęcenia greckokatolickiego księdza Władysława Pajtasza, [w:] Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski 2017.
 16. Stanisław Strąbski kierownik Muzeum regionalnego w Zielonej Górze, [w:] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, Zielona Góra 2012.
 17. Dni Kultury Ukraińskiej, „Studia Zielonogórskie” t. 18, 2012.
 18. Stanisław Prałat (1924-2007) – zielonogórski birofil, [w:] Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza: szkice biograficzne, red. P. Bartowiak, J. Kuczer, D. Kotlarek, Zielona Góra 2009.
 19. Społeczność greckokatolicka w Zielonej Górze, [w:] Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2008.

Wystąpienia podczas konferencji, sesji i kongresów naukowych:

 1. „Ślady przeszłości, wyzwania przyszłości. Zielona Góra – historyczna i społeczna rola miast”, 15-16.09.2022 Zielona Góra, referat „Relacje między władzą w powojennej Zielonej Górze a mniejszością ukraińską”.
 2. „Regionalizm i tożsamość kulturowa. Winiarstwo a media”, Zielona Góra 2020, referat: „Od wytwórni win do cerkwi greckokatolickiej. Winiarskie korzenie budownictwa sakralnego budynku przy ulicy Boduena 1 w Zielonej Górze po 1989 roku”.
 3. „Mniejszości narodowe i etniczne w sferze medialnej Ziem Zachodnich i Północnych, 23.05.2019, Gorzów Wielkopolski, referat Medialny aspekt działalności parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze.
 4. „Zielona Góra: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Historia po 1989 r”. Część 2, Zielona Góra 2018, referat „Aktywność mniejszości ukraińskiej w Zielonej Górze po 1989 roku”.
 5. „Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 r.” 23-24.04.2018, Gorzów Wielkopolski,  referat „Duchowa pustynia. Życie religijne Łemków w latach 1947-1960 po przesiedleniu na zachód”.
 6. „Konteksty społeczno-polityczne akcji „Wisła” w 70. rocznicę wydarzeń”, Gorzów Wielkopolski 2017, referat „Przesiedleńcy akcji „Wisła” na Ziemi Lubuskiej na przykładzie Niwisk”.
 7. „Zielona Góra: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Historia po 1989 r”, Zielona Góra 2018, referat „Patroni zielonogórskich rond”, razem z I. Korniluk.
 8. „Ziemia Międzyrzecka w przeszłości”, czerwiec 2017, referat „Posługa kapłańska ks. Michała Pasławskiego w parafii w Bledzewie (1949-1956)”, razem z G. Urbanek.
 9. „Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania.w pespektywie powojennego siedemdziesięciolecia”. 11.09.2015 r. Gorzów Wielkopolski, referat „Nieudana próba wyświęcenia greckokatolickiego księdza Władysława Pajtasza”.
 10. „W świecie muzyki bizantyjskiej”, 21.06.2015 r., Zielona Góra, referat „200 rocznica urodzin M. Werbyckiego”.
 11. „Ludobójstwo na Kresach Wschodnich II RP w kontekście historycznym i współczesnym”, 02.06.2014 r., Nowa Sól, referat „Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście II wojny światowej”.
 12. „Żołnierze wyklęci” 30.02.2014 r., Nowa Sól, referat „Bolesław Kiwilszo – żołnierz Łupaszki”.
 13. „Żołnierze wyklęci” 27.02.2014 r., Zielona Góra, referat „Bolesław Kiwilszo – żołnierz Łupaszki”.
 14. „Stosunki polsko-Ukraińskie stosunki w 1 poł. XX wieku”, Międzyrzecz 25.02.2014, referat „Konflikt polsko-ukraiński w I połowie XX w.”.
 15. „1025-lecie Chrztu Rusi – Ukrainy” 12.10.2013, Zielona Góra, referat „Ikony w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”.
 16. Zapisali się w dziejach środkowego Nadodrza – szkice biograficzne”, 21.10.2009, Zielona Góra, referat: „Stanisław Prałat (1924-2007). Zielonogórski birofil”.
 17. Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku”, 16.10.2008 r., Zielona Góra, referat: „Społeczność Greckokatolicka w Zielonej Górze”.