dr Izabela Korniluk

Realizowana tematyka badawcza:

 • Lubuskie Towarzystwo Kultury

Opracowanie historii i całokształtu działalności Lubuskiego Towarzystwa Kultury na Ziemi Lubuskiej w latach 1957-1992. Towarzystwo miało na celu krzewienie kultury w mieście i regionie po „odwilży”. Prace badawcze w tym zakresie są prowadzone na temat: Ośrodka Badawczo-Naukowego, kształtowania przez LTK nowego modelu Lubuszanina oraz roli LTK w rozwoju kultury na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej.

 • Pieniądz zastępczy

Kolekcja notgeldów w MZL to nie tylko emisje miejskie, ale także banknoty wydawane w trzech różnych rejencjach Śląska: rejencji legnickiej, wrocławskiej i opolskiej. Prace skupiają się głównie na badaniu motywów występujących na papierowych bonach zastępczych w rejencji legnickiej, ze szczególnym uwzględnieniem pieniędzy ukazujących się w Zielonej Górze.

 • Historia Towarzystwa Rzemieślników Polskich w Zielonej Górze

Badania dziejów Towarzystwa jako przykład polskiej społeczności w niemieckiej Zielonej Górze. Opracowanie protokołów z zebrań działającego w latach 1898-1935 Towarzystwa Rzemieślników Polskich w Zielonej Górze.

Wykaz publikacji:

 1. Zielonogórski Ośrodek Kultury, [w:] Historia Zielonej Góry. Najnowsze dzieje miasta po 1989 r., t. 3, pod redakcją Wojciecha Strzyżewskiego, s. 635 – 641, Zielona Góra 2022.
 2. Stalowe imperium. Z dziejów firmy Beuchelt&Co., Zielona Góra 2022.
 3. Patroni zielonogórskich rond, współautor G. Wanatko [w:] Zielona Góra: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Historia po 1989 r. Część 2, red. B. Burda, L. Kania, A. Polak-Woźniak, M. Szymczak, s. 201 – 204, Zielona Góra 2018.
 4. „Muzealna” rodzina Mannigel, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 23, s. 7 – 17, Zielona Góra 2018.
 5. Budowa kościoła pw. Zbawiciela (Erlöserkirche) w Zielonej Górze na nieznanych fotografiach, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 22, s. 169 – 182, Zielona Góra 2017.
 6. Patroni zielonogórskich rond, współautor G. Wanatko, Zielona Góra 2017.
 7. Przyszłość Zielonej Góry leży na WINNICY. Działalność Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA w latach 2014-2016, [w:] Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, część 1, red. B. Burda, L. Kania, A. Polak-Woźniak, M. Szymczak, s. 230 – 239, Zielona Góra 2017.
 8. Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA w latach 2014 – 2016, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 21, s. 249 – 259, Zielona Góra 2016.
 9. Łączenie historią. Dzieje miasta i gminy na łamach Łącznika Zielonogórskiego, [w:] Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze pod red. A. Bucka i P. Kotlarka,, zeszyt 8, s. 99 – 110, Zielona Góra 2016.
 10. Lubuskie Sejmiki Kultury województwa zielonogórskiego w latach 1957 – 1992 na łamach „Gazety Zielonogórskiej”/”Gazety Lubskiej”, [w:] Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze pod red. A. Bucka i P. Kotlarka, zeszyt 7, s. 95 – 108, Zielona Góra 2015.
 11. Lubuskie Towarzystwo Kultury 1957-1992, Zielona Góra 2015.
 12. Idea powstania Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze, [w:] Ziemia Lubuska pod red. A. Maksymowicz, s. 205 – 210, Zielona Góra 2015.
 13. V Sejmik Kultury Lubuskiego Towarzystwa Kultury- 26 listopada 1972 roku, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 20, s. 143 – 162, Zielona Góra 2014.
 14. Rocznik Lubuski – wydawnictwo naukowe Lubuskiego Towarzystwa Kultury, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 19, s. 127 – 138, Zielona Góra 2013.
 15. Działalność Sekcji Plastyki Amatorskiej Lubskiego Towarzystwa Kultury, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 19, s. 139 – 162, Zielona Góra 2013.
 16. IV Sejmik Kultury Lubuskiego Towarzystwa Kultury- 2 – 3 marca 1968 roku, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 19, s. 199 – 210, Zielona Góra 2013.
 17. „Nadodrze” – organ prasowy Lubuskiego Towarzystwa Kultury, [w:] Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945 – 2012 pod red. Andrzeja Bucka, Przemysława Kotlarka, Dawida Kotlarka, s. 187 – 208, Zielona Góra 2013.
 18. Działalność Sekcji Regionalnej Lubuskiego towarzystwa Kultury w środowiskach wiejskich, [w:] Ruch ludowy na Ziemi Lubuskiej 1945 – 2010, s. 155 – 185, Gorzów Wlkp. 2013.
 19. Muzeum Miejskie 1946-1948. Eugenia Łychowska, kierownik Muzeum Miejskiego w Zielonej
 20. Górze, współautor A. Cincio, [w:] Muzeum  w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, s. 25 – 33, Zielona Góra 2012.
 21. Muzeum Ziemi Lubuskiej 1965 – 1969. Bogdan Kres. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Zielonej Górze, współautor A. Cincio, [w:] Muzeum  w Zielonej Górze 1922-2012, red. A. Cincio, A. Maksymowicz, s. 105 – 119, Zielona Góra 2012.
 22. Ogólnopolski Zjazd Naukowców w Zielonej Górze – 22 marca 1958 r., [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 18, s. 171 – 184, Zielona Góra 2012.
 23. II Sejmik Lubuskiego Towarzystwa Kultury – 11 stycznia 1964 r., [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 18, s. 185 – 200, Zielona Góra 2012
 24. Kalendarz Lubuski – informator Lubuskiego Towarzystwa Kultury, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 18, s. 201 – 213, Zielona Góra 2012.
 25. Od pomocy do partnerstwa. Zielonogórskie Muzeum w pracach Lubuskiego Towarzystwa Kultury, [w:] Historia, Kultura, Muzeum pod red. Anitty Maksymowicz, s. 467 – 489, Zielona Góra 2012.
 26. Zeszyty lubuskie – seria wydawnicza Lubuskiego Towarzystwa Kultury, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 17,  s. 135 – 144, Zielona Góra 2011.
 27. II Walny Zjazd Lubuskiego Towarzystwa Kultury – 17 marca 1960 rok, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 17, s. 205 – 220, Zielona Góra 2011.
 28. Muzea martyrologiczne na Ziemi Lubuskiej i ich rola w kształtowaniu pamięci o zbrodniach hitlerowskich podczas II wojny światowej, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, nr 17, s. 235 – 240, Zielona Góra 2011.
 29. Protokoły z posiedzeń Towarzystwa Rzemieślników Polskich w Zielonej Górze 1989-1935, Zielona Góra 2011.
 30. I Sejmik Kultury w Zielonej Góra 5-6 lipca 1957 roku, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, tom 16, s. 171-192, Zielona Góra 2010.
 31. Działalność Lubuskiego Klubu Filmowego w świetle protokołów z posiedzeń Prezydium Lubuskiego Towarzystwa Kultury w latach 1957-1992, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, tom 16, s. 97-147, Zielona Góra 2010 .
 32. Lubuskie Towarzystwo Kultury -w służbie społeczeństwu pod nadzorem władzy, [w:] W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-89, s. 37-43, Zielona Góra 2010
 33. Powstanie i działalność Ośrodka Badawczo-Naukowego przy Lubuskim Towarzystwie Kultury (8.04.1962 – 22.02.1964), [w:] Studia Zielonogórskie” pod red. A. Toczewskiego, tom 15, s. 89- 98, Zielona Góra 2009.
 34. Rola Lubuskiego Towarzystwa Kultury w kształtowaniu tożsamości lubuskiej i ochrony dziedzictwa kulturowego, [w:] Dziedzictwo kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej, Zielona Góra 2009.
 35. Zielonogórzanie, mieszkańcy Grünberg in Schlesien – polegli podczas I wojny światowej, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, tom 15, s.219-257, Zielona Góra 2009,
 36. Pieniądz zastępczy – środek płatniczy czy dzieło sztuki?, [w:] Świebodzicki Goniec Numizmatyczny”, XXV lat Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Świebodzicach, s. 18-22, Świebodzice 2008.
 37. Wizerunki na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej [w:] Zielonogórskie Zeszyty Muzealne” pod red. A. Toczewskiego, tom 7, s. 61-68, Zielona Góra 2008.
 38. Działalność Towarzystwa Rzemieślników Polskich w Zielonej Górze w świetle protokołów z zebrań, [w:] Zielonogórskie Zeszyty Muzealne pod red. A. Toczewskiego, tom 7, s. 83-96, Zielona Góra 2008.
 39. Hugo Schmidt i jego dzieło, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, tom 13, s. 103-114, Zielona Góra 2007.
 40. Przyczyny emisji i  kolekcjonerstwo monet zastępczych, [w:] katalogu Marka Kopyścia, „Katalog specjalizowany monet zastępczych i prywatnych miasta Zielonej Góry 1918-1924”, s. 12-16, Zielona Góra 2006
 41. Widoki miasta na zielonogórskich pieniądzach zastępczych, [w:] Studia Zielonogórskie pod red. A. Toczewskiego, tom 12, s. 41-46, Zielona Góra 2006.
 42. Zielonogórski Oderwald, [w:] Studia Zielonogórskie” pod red. A. Toczewskiego, tom 12, s. 77-86, Zielona Góra 2006.
 43. Motywy na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej, Zielona Góra 2005.
 44. Zielonogórski papierowy pieniądz zastępczy (1917-1923) w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2003.
 45. Pierwsze powojenne dni w Zielonej Górze w relacji księdza Gottwalda, „Pionierzy”, nr 1, s.16, 2003.

Wystąpienia podczas konferencji, sesji i kongresów naukowych:

 1. Ślady przeszłości, wyzwania przeyszłości. Zielona góra – historyczna i społeczna rola miasta pogranicza. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Ziemi Lubuskiej w  Zielonej Górze, Zielona Góra, 15-16.09.2022 – wygłoszenie referatu pt. Zrujnowane dziedzictwo. Kompleks budynków po fabryce Georga Beuchelta i Zaodrzańskich Zakładach Przemysłu Metalowego ZASTAL, jako przykład zmarnowanego potencjału funkcjonalno-przestrzennego dla Zielonej Góry.
 2. Wielkopolskie drogi ku niepodległosci xix i xx w. Z perspektywy małych ojczyzn – rok po obchodach setnej rocznicy powstania wielkopolskiego 1918-1919. Organizatorzy: Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Poznań, 7.10.2019 – wygłoszenie referatu pt. Wielkopolskie drogi ku Niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn” – Zielona Góra.
 3. Zielona góra przeszłość teraźniejszość przyszłość. Zielona góra po 1989 r. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Ziemi Lubuskiej w  Zielonej Górze, Zielona Góra, 26.10.2017 – wygłoszenie referatu pt. Patroni zielonogórskich rond.
 4. Weekendowy szlak naukowy. Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Zielona Góra, Zielona góra 21.10.2017 – wygłoszenie referatu pt. Szlakiem patronów zielonogórskich rond.
 5. Ix ogólnopolska konferencja dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Organizatorzy Hotel Ruben, Liceum Ekonomiczne Zielona Góra, 20.10.2017 – wygłoszenie referatu pt. Szlakiem zielonogórskich atrakcji turystycznych.
 6. Wino w kulturze i literaturze. Organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA, Zielona Góra, 14.04.2017 – wygłoszenie referatu pt. Winiarskie motywy na pieniądzach zastępczych jako źródło do badań dziejów miasta.
 7. Dwie dekady UTW – jedna współpraca. Organizatorzy: Urząd Miasta Skwierzyna, Uniwersytet III wieku w Skwierzynie, Skwierzyna,  25.05.2017 – wygłoszenie referatu pt. Muzealna aktywność osób starszych.
 8. Zielona góra – przeszłość, teraźniejszość przyszłość. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra, 28.09.2016 – wygłoszenie referatu pt. Działalność Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA w latach 2014-2016.
 9. Prasa codzienna ziem zachodnich po 1945 r. Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa im. Jakuba  z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, Gorzów Wlkp. 19.11.2014 – wygłoszenie referatu pt. Lubuskie Sejmiki Kultury województwa zielonogórskiego w latach 1957-1992 na łamach Gazety Zielonogórskiej/Gazety Lubuskiej.
 10. Lubuscy żołnierze wyklęci i niepokorni. Organizatorzy: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 27.02.2014; Nowa Sól 01.03.2014 – wygłoszenie referatu pt. Wacław Beynar ps. Orszak – adiutant „Łupaszki”.
 11. Żydzi w dziejach pogranicza polsko – niemieckiego. Organizatorzy: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 4.06.2013 – wygłoszenie referatu pt. Prezentacja tematyki żydowskiej w działalności wystawienniczej Muzeum Ziemi Lubuskiej.
 12. Ruch ludowy na ziemi lubuskiej 1945-2010. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 15.11.2012 – wygłoszenie referatu pt.Działalność Sekcji Regionalnej Lubuskiego Towarzystwa Kultury w środowiskach wiejskich.
 13. Oblicza prasy ziem zachodnich po 1945 r. Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Zielona Góra 24-25.10.2012 r. – wygłoszenie referatu pt. „Nadodrze” – organ prasowy LTK. Działalność czasopisma pod auspicjami LTK.
 14. Jenieckie losy św. Maksymiliana kolbe.  Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 7.12.2011 – wygłoszenie referatu pt. Pobyt ojca Kolbego w obozie w Gębicach w świetle relacji zakonników.
 15. Lubuskie miejsca pamięci w edukacji szkolnej. Organizator: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 20.09.2011 – wygłoszenie referatu pt. Muzea martyrologiczne na Ziemi Lubuskiej i ich rola w kształtowaniu pamięci o zbrodniach hitlerowskich w czasie II wojny światowej.
 16. W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kultury i nauki na środkowym nadodrzu w latach 1945-1989. Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2.12.2010 – wygłoszenie referatu pt. Lubuskie Towarzystwo Kultury – w służbie społeczeństwu pod nadzorem władzy. 
 17. Dziedzictwo kulturowe na środkowym nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po ii wojnie światowej. Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Regionalistów „Środkowe Nadodrze”, Zielona Góra, 5-6.11.2009 – wygłoszenie referatu pt. Rola Lubuskiego Towarzystwa Kultury w kształtowaniu tożsamości lubuskiej i ochrony dziedzictwa kulturowego.
 18. Zielona góra na przestrzeni dziejów. Przemiany społeczno-kulturowe. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 8.11.2007 – wygłoszenie referatu pt. Zielonogórski papierowy pieniądz zastępczy jako źródło do badań nad dziejami miasta.
 19. Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie. Organizator: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Zielona Góra – Sulechów, 13-15.10.2005 – wygłoszenie referatu pt. Zielonogórskie muzea.