dr Jacek Gernat

Realizowana tematyka badawcza:

 • Rodziny rzeźbiarskie w Kotlinie Kłodzkiej i na Śląsku w XVIII-XX w.

Badane zagadnienia: rodzinne przedsiębiorstwa rzeźbiarskie w rejonie dawnego Hrabstwa Kłodzkiego i pogranicza śląsko-morawsko-czeskiego, warsztaty rzeźbiarskie oraz rzeźba sakralna, świecka, sepulkralna i pomnikowa na omawianym terenie w XVIII-XX w., problem wielopokoleniowego warsztatu rodzinnego, rodziny artystyczne.

 • Rzeźba na Śląsku w XVIII-XX w.

Badane zagadnienia: twórczość wybranych śląskich rzeźbiarzy oraz ich warsztatów w wyróżnionym okresie, sztukatorzy na Śląsku w drugiej połowie XVIII w., rzeźba XIX-XX w. w dawnym Hrabstwie Kłodzkim, problem funkcjonowania warsztatu rzeźbiarskiego w epoce nowożytnej i nowoczesnej.

 • Sztuka polska po 1945 roku w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej

Badane zagadnienia: twórczość współczesnych polskich artystów reprezentowanych w zbiorach Działu Sztuki Współczesnej MZL (w ramach badań opracowywanie merytoryczne zbiorów, m.in. na potrzeby planowanego katalogu kolekcji oraz uzupełniania muzealnej kolekcji, a także ekspozycji stałej pn. Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku). Zasadniczym obszarem badań jest polska sztuka po 1945 r., w pojedynczych przypadkach dopełniona wybranymi zagadnieniami sztuki polskiej z wcześniejszego okresu (dotyczy to zwłaszcza dzieł z lat międzywojennych w zbiorach MZL).

 • Twórczość Mariana Kruczka (1927-1983)

Badane zagadnienia: twórczość krakowskiego rzeźbiarza Mariana Kruczka w zakresie asamblażu, instalacji przestrzennych, rzeźby, analizowana przede wszystkim w kontekście Galerii Autorskiej Mariana Kruczka w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Badania prowadzone na potrzeby opracowania poświęconego Galerii.

Wykaz publikacji:

 1. Mistyka (nie)oczywistości (artykuł o wystawie Jacek Dłużewski. Nieoczywistość rzeczy. Malarstwo i  rysunek, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Galeria Nowy Wiek, 15.12.2022-15.02.2023), „Format”, Feb 9, 2023 [w:] https://format.asp.wroc.pl/index.php/2023/02/09/1355/.
 2. Kolekcja Działu Sztuki Współczesnej (współautorzy: M. Gawęda-Szymaniak, L. Kania), [w:] 100 lat muzeum w Zielonej Górze. Skarby kolekcji, red. L. Kania, A. Polak-Woźniak, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2022, s. 110-179.
 3. Góra wizji. Zielona Góra w sztuce po 1945 roku (współautorka: M. Gawęda-Szymaniak), [w:] Zielona Góra w sztuce, red. L. Kania, M. Gawęda-Szymaniak, J. Gernat, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Towarzystwo Przyjaciół MZL, Zielona Góra 2022, s. 25-40.
 4. Poetyckim okiem malarki. O twórczości Heleny Zadrejko, „Pro Libris”, nr 1-2 (78-79) 2022, s. 119-121.
 5. Zielona Góra w sztuce, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Towarzystwo Przyjaciół MZL, Zielona Góra 2022 (redakcja albumu, współredaktorzy: M. Gawęda-Szymaniak, L. Kania).
 6. Krajobrazy dialogu. O twórczości Anny Gapińskiej-Myszkiewicz, [w:] Anna Gapińska-Myszkiewicz (1941-2020). Nastroje. Malarstwo i rysunek [kat. wyst.], oprac. I. Myszkiewicz, Stowarzyszenie Forum Art, Zielona Góra 2021, s. 17-26.
 7. Rokokowa ambona w krakowskim kościele Klarysek, [w:] Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, red. M. Szyma, M. Walczak, Kraków, 2020, s. 465-475.
 8. Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku (współautorzy: M. Gawęda-Szymaniak, L. Kania), [w:] Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej, red. A. Błażyńska, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2020, s. 46-75.
 9. Gesamtkustwerk w dialogu (artykuł o wystawie Przejścia. Paulina Komorowska-Birger, Adam Romaniuk, 19 grudnia 2019 r. – 2 lutego 2020 r., Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Galeria Nowy Wiek), „Miesięcznik Uniwersytet Zielonogórski”, luty 2020, s. 21-23.
 10. Helena Zadrejko. Malarstwo. 50 lat pracy twórczej, [kat. wyst.] Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2020 (koncepcja i opracowanie katalogu, wspólnie z L. Kanią).
 11. Ikony codzienności. O malarstwie Heleny Zadrejko, [w:] Helena Zadrejko. Malarstwo. 50 lat pracy twórczej [kat. wyst.], oprac. J. Gernat, L. Kania, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2020, s. 7-11.
 12. Zespół pałacowo-parkowy w Brzezince, gm. Oleśnica, pow. oleśnicki [w:] http://www.palaceiparki.pl/zespol-palacowo-parkowy-w-brzezince [publikacja grudzień 2020].
 13. Zespół pałacowo-parkowy w Goszczu, gm. Twardogóra, pow. oleśnicki, [w:] http://www.palaceiparki.pl/zespol-palacowo-parkowy-w-goszczu [publikacja luty 2020].
 14. Tekst wprowadzający [w:] Janusz Skiba. Wystawa jubileuszowa. 60 lat pracy twórczej [kat. wyst.], oprac. J. Skiba, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2019, s. 5-7.
 15. Zespół pałacowo-parkowy w Szczepanowie, gm. Środa Śląska, pow. średzki, [w:] http://-www.palaceiparki.pl/zespol-palacowo-parkowy-w-szczepanowie [publikacja grudzień 2019].
 16. „Żywe drzewa w innej postaci” – uwagi o warsztacie rzeźbiarskim Antoniego Rząsy, [w:] W pracowni. Hasior. Brzozowski. Rząsa. Materiały pokonferencyjne, red. J. Dembowska, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Zakopane, 2018, s. 50-75.
 17. Józef Burlewicz. W 80. rocznicę urodzin [kat. wyst.], Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2018 (koncepcja i opracowanie katalogu, wspólnie z L. Kanią).
 18. Józefa Burlewicza „rzeczywistość zdegradowana”, [w:] Józef Burlewicz. W 80. rocznicę urodzin [kat. wyst.], oprac. L. Kania, J. Gernat, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2018, s. 9-16.
 19. Projekty, bozzetti, modelletti, modelli i wzorniki – uwagi na temat praktyki warsztatowej rzeźbiarskiej rodziny Klahrów w XVIII-XIX w., „Roczniki Sztuki Śląskiej” XXVII, 2018, s. 19-61.
 20. Energia duszy. O malarstwie Adama Wojciecha Bagińskiego, [w:] Adam Wojciech Bagiński. W  przestrzeni [kat. wyst.], oprac. A. Bagiński, Zielona Góra 2018.
 21. Ślady wspólne (artykuł o wystawie Część wspólna. Jarek Jeschke – Stanisław Ryszard Kortyka, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Galeria Nowy Wiek, 19.09-21.10.2018), „Miesięcznik Uniwersytet Zielonogórski”, listopad 2018, s. 34-35.
 22. “Maritime” and Pomeranian monuments by Władysław Hasior in the context of PRL (The People’s Republic of Poland) propaganda, [w:] Die maritime Stadt – Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart / Miasto nad morzem – miasta portowe nad Bałtykiem od średniowiecza do współczesności: Beiträge der 21. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Gdańsk 18-21 September 2013: Materiały 21 Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków w Gdańsku 18-21 września 2013, red. T. Torbus, K. A. Wojtczak, Warszawa 2017, s. 449-466.
 23. Uchwycić nieuchwytne. Szkic o akwareli lubuskiej, [w:] Okiem artysty. Zielona Góra w akwareli, red. A. Kujawa-Bartosik, ZPAP Okręg Zielonogórski, Zielona Góra 2017.
 24. Rzeźba jako medium edukacyjne i terapeutyczne dla studentów niepełnosprawnych, [w:] Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością, red. B. Szczupał, K. Kutek-Składek, Kraków 2016, s. 247-264.
 25. Ze studiów nad warsztatem rzeźbiarskim Raimunda Kutzera (1833-1919), [w:] Narodziny nowoczesności. Studia o polskiej rzeźbie dwudziestolecia międzywojennego, red. K. Janicka, A. Krawczyk, Wolsztyn 2016, s. 21-40.
 26. Morskie i pomorskie pomniki Władysława Hasiora, “Konteksty”, nr 2/2016, s. 279-290.
 27. Nieznany kontrakt budowlany ze zbiorów Archiwum Dekanalnego w Kłodzku – przyczynek do studiów nad historią budowy kościoła parafialnego Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju w XVII w., „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, nr 13, 2015, s. 105-137.
 28. Ołtarz główny kościoła filialnego w Nowej Wsi. Przyczynek do studiów nad warsztatem rzeźbiarskim Michaela Ignatza Klahra, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 2015, R. XXIV, s. 141-162.
 29. Artysta prowokator? Artysta uwikłany? Geniusz zapomniany? Artysta – antropolog? Władysław Hasior – wizerunek twórcy w świetle dyskursu krytyków i najnowszych badań, „Sensus Historiae”, Vol 19, No 2 (2015), s. 155-173.
 30. Zamek w Krośnie Odrzańskim, gm. Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński [w:] http://palaceiparki.pl/09-krosno-txt-01.html [publikacja listopad 2015].
 31. Zamek w Sulechowie, gm. Sulechów, pow. zielonogórski [w:] http://palaceiparki.pl/08-sulechow-txt-01.html [publikacja listopad 2015].
 32. Zespół pałacowo-parkowy w Bojadłach, gm. Bojadła, pow. zielonogórski, [w:] http://palaceiparki.pl/03-bojadla-txt-01.html [publikacja listopad 2015].
 33. Terapia poprzez sztukę i jej znaczenie dla zdrowego trybu życia oraz integracji  studentów niepełnosprawnych [w:] Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Modele zdrowego stylu życia jako wyzwanie współczesnych uczelni wyższych, red. B. Orłowska,
  P. Prüfer, Gorzów Wlkp. 2014.
 34. Doświadczenie polisensoryczne i jego znaczenie w edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych, [w:] Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, red. B. A. Orłowska, P. Prüfer, PWSZ Gorzów Wlkp. 2013.
 35. Rzeźby Krystiana Grünewalda w Rydzynie? Studium wystroju rzeźbiarskiego kościoła św. Stanisława Biskupa (współautor G. Gruew), [w:] Sztuka w  Wielkopolsce, red. M. Błaszczyński, B. Górecka, M. Górecki i in., Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w  Poznaniu, Poznań 2013, s. 99-110.
 36. Rokokowy model ołtarza w zbiorach kurii arcybiskupiej we Wrocławiu – nieznane dzieło Michaela Ignaza Klahra (1727-1807), „Roczniki Sztuki Śląskiej” XXI 2012, s. 93-112.
 37. Edukacja muzealna osób niepełnosprawnych i możliwość jej zastosowania w nauczaniu akademickim, [w:] Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z  niepełnosprawnością, red. B. Orłowska i P. Prüfer, Gorzów Wlkp. 2012, s. 137-146.
 38. Literackie bozzetto Antoniego Rząsy (współautorka R. Wojkiewicz), [w:] http://sknoikumene.wordpress.com/konferencje/poprzedniekonferencje/publikacja-pokonferencyjna/ [publikacja 21.11.2012].

Wystąpienia podczas konferencji, sesji i kongresów naukowych:

 1. Międzynarodowa Konferencja Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem W pracowni. Hasior. Brzozowski. Rząsa, Zakopane, 18-21 października 2018 – wygłoszenie referatu pt. „Żywe drzewa w innej postaci” – uwagi o warsztacie rzeźbiarskim Antoniego Rząsy.
 2. Seminarium pt. Założenia pałacowo-parkowe jako element dziedzictwa krajobrazu Środkowego Nadodrza zorganizowane przez Fundację Pałac Bojadła ramach obchodów 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, Bojadła, 9.09.2017 – wygłoszenie referatu pt. Zespół pałacowy w Bojadłach – rys historyczny i rola w krajobrazie wsi.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sztuka Nowożytna wobec tradycji i nowoczesności, zorganizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Instytut Sztuki PAN, Warszawa, 18-19.05.2017 – wygłoszenie referatu pt. Bozzetta, modelletta, modella, projekty i wzorniki – uwagi na temat praktyki warsztatowej rzeźbiarskiej rodziny Klahrów w XVIII wieku.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Narodziny nowoczesności. Między tradycją a awangardą. O rzeźbie II poł. XIX i I poł. XX wieku, organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn Wojciech Lis, Wosztyn, 10-11.03.2016 – wygłoszenie referatu pt. Ze stadium nad warsztatem rzeźbiarskim Raimunda Kutzera (1833-1919).
 5. Wygłoszenie referatu pt. Artysta prowokator? Artysta uwikłany? Geniusz zapomniany? Artysta – antropolog? Władysław Hasior – wizerunek twórcy w świetle dyskursu krytyków i najnowszych badań na zebraniu Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego pod przewodnictwem prof. dr hab. Anny Pałubickiej i prof. dr. hab. Jana Grada, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 26.11.2015.
 6. Interdyscyplinarna konferencja naukowa Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, zorganizowana przez Istytut Historii Sztuki UJ oraz Klasztor franciszkanów w Krakowie, Kraków 21-23 maja 2015 – wygłoszenie referatu pt. Rokokowa ambona w kościele klarysek.
 7. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa, Kraków, 21 kwietnia 2015 – wygłoszenie referatu pt. Rzeźba jako medium edukacyjne i terapeutyczne dla studentów niepełnosprawnych.
 8. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa, Kraków, 21 kwietnia 2015 – wygłoszenie referatu pt. Rzeźba jako medium edukacyjne i terapeutyczne dla studentów niepełnosprawnych.
 9. Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Modele zdrowego stylu życia jako wyzwanie współczesnych uczelni wyższych, konferencja zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp., 19 marca 2014 r. – wygłoszenie referatu pt. Terapia poprzez sztukę i jej znaczenie dla zdrowego trybu życia oraz integracji studentów niepełnosprawnych.
 10. Die maritime Stadt – Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart / Miasto nad morzem. Miasta portowe nad Bałtykiem od średniowiecza do współczesności. Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów, organizowana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 18-21 września 2013 r.  – wygłoszenie (w j. angielskim) referatu pt. “Maritime” and Pomeranian monuments by Władysław Hasior in the context of PRL (The People’s Republic of Poland) propaganda.
 11. Studiowanie bez barier. Socjologiczno-pedagogiczne konteksty, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, 24.04.2013 – wygłoszenie referatu pt. Znaczenie doświadczenia polisensorycznego w edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych.
 12. Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012 – wygłoszenie referatu pt. Edukacja muzealna osób niepełnosprawnych i możliwość jej zastosowania w nauczaniu akademickim.
 13. Sztuka w Wielkopolsce, konferencja Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań 2011 – wygłoszenie referatu (opracowanego wspólnie z G. Gruewem) pt. Ile rzeźb Krystiana Grünewalda w Rydzynie? Studium wystroju rzeźbiarskiego kościoła św. Stanisława Biskupa.