Rok 2009

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: “Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej”. W zakres prac wszedł remont elewacji budynku, wraz z nadaniem mu nowej kolorystyki, remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej. Przyczyniły się one do zahamowania niszczenia obiektu i poprawiły jego wygląd, będący wynikiem niefortunnych zabiegów remontowo-budowlanych z lat 1969-1973. W ramach realizacji projektu dokonano także remontu parkietów w salach wystawowych, modernizacji systemu oświetlenia ekspozycji oraz modernizacji instalacji przeciwpożarowych oraz montaż nowego wiatrołapu przy wejściu do Muzeum. Dzięki środkom pochodzącym z LRPO Muzeum mogło także zlecić prace konserwatorsko-restauratorskie przy kamiennych elementach późnorenesansowego portalu z Przytoku, eksponowanego na dziedzińcu. Jest to o tyle istotne, że znajdował się on w złym stanie – ubytki, pęknięcia, osadzające się na kamieniu zanieczyszczenia oraz zniszczenia związane z erozją piaskowca spowodowały, iż stan zachowania portalu znacznie odbiegał od pierwotnego (oszacowano, iż ok. 70 % powierzchni obiektu uległo zauważalnym zmianom).

Realizacja projektu nie tylko zahamowała tempo niszczenia obiektu i zwiększyła bezpieczeństwo przechowywania zbiorów, ale przede wszystkim spowodowała, iż siedziba Muzeum stała się bardziej atrakcyjna dla zwiedzających. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.040.714,87 zł.

Dotacja z LRPO – 1.429.613,29
(kwota ta stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu)
Ponadto dotacja Miasta Zielona Góra – 150.000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – 102.472,58 zł

Województwo Lubuskie

Dotacja na modernizację instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej (m.in. instalacja czujek przeciwpożarowych w całym budynku) oraz systemu monitoringu. Środki umożliwiły także zakup nowoczesnego sprzętu fotograficznego, audiowizualnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem, systemu do inwentaryzacji środków trwałych, sprzętu do organizacji wystaw oraz samochodu.

Dotacja w wys. 314.500 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej “Rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”.
Dotacja w wys. 217.285 zł

Modernizacja pomieszczeń muzealnych z przeznaczeniem ich na portiernię, szatnię oraz zaplecze socjalne.
Dotacja w wys. 60.000 zł

Miasto Zielona Góra

Podniesienie atrakcyjności ekspozycji Muzeum Miasta Zielona Góra i Muzeum Wina. Przyznana przez Miasto Zielona Góra dotacja przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności ekspozycji Muzeum Miasta Zielona Góra i Muzeum Wina. W ramach tych środków dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia technicznego do Muzeum Wina, wykonano ikonografię oraz witraże okienne o tematyce winiarskiej. Muzeum Miasta wzbogaciło się o dwie makiety – gotyckiego ratusza oraz średniowiecznej Zielonej Góry.

Dotacja w wys. 30.000 zł

Przygotowanie i druk książki znanego zielonogórskiego autora – Alfreda Siateckiego – opisującej dzieje Zielonej Góry.
Dotacja w wys. 5.000 zł

Japońska Noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Dotacja w wys. 5.000 zł

“Muzeoferie” – cykl imprez dla dzieci organizowanych podczas ferii zimowych.
Dotacja w wys. 2.000 zł

Muzeum ponadto podejmuje nieustanne starania o środki pochodzące od sponsorów prywatnych.
W 2009 roku pozyskana kwota na działalność statutową to 76.736 zł