Rok 2016

W 2016 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej kontynuowało prace przygotowujące instytucje do realizacji dużego i najważniejszego w historii Muzeum projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zadanie stara się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Szanse na otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zwiększa fakt wpisania projektu do Kontraktu Terytorialnego – Umowy zawartej między Stroną Rządową a Województwem Lubuskim.

Celem głównym projektu jest zwiększenie różnorodności i oddziaływania oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej poprzez rozbudowę i modernizację obiektu w taki sposób, aby efekty realizacji projektu zaspakajały szeroko rozumiane potrzeby społeczeństwa, w tym potrzeby osób z dysfunkcjami i grup wykluczonych, w aspekcie kontaktu z cennym i wartościowym dziedzictwem kulturowym, którym jest zarówno sam obiekt Muzeum Ziemi Lubuskiej, jak i zbiory zgromadzone przez instytucję.

W 2016 r. na aktualizację dokumentacji związanej z rozbudowa i modernizacją Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Województwo Lubuskie przekazało 31.000 zł. Całkowity koszt planowanej inwestycji obliczony jest na kwotę 18.267.534 zł, z czego 2.227.598 zł pokryje Województwo natomiast pozostała część w kwocie 12.623.056 zł (koszty kwalifikowalne) pochodzić będzie ze środków UE.

W 2016 roku Muzeum rozpoczęło realizację zadania pn. Stworzenie portalu e–usług w Muzeum Ziemi Lubuskiej, na które otrzymało dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do oferty muzealnej przy pomocy usług elektronicznych za pośrednictwem takich narzędzi jak: interaktywne muzeum, system internetowej sprzedaży biletów i reprodukcji muzealiów oraz system elektronicznej rezerwacji sal. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie wielu udogodnień dla odbiorców, a także poprzez wdrożenie nowych technologii unowocześni i uatrakcyjni ekspozycje muzealne. W ramach przedsięwzięcia zostanie zmodernizowana i rozbudowana sieć komputerowa MZL.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 599.072 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 413.992,50 zł. W 2016 r. Muzeum z budżetu Województwa Lubuskiego otrzymało na wkład własny niezbędny przy realizacji projektu 17.220 zł, pozostałe środki w kwocie 167.859 zł zabezpieczające kolejne koszty stanowiące wspomniany wkład własny zostaną pokryte również  z budżetu Województwa Lubuskiego w 2017 r.

Pozostałe dotacje pozyskane z Urzędu Miasta Zielona Góra oraz z puli Województwa Lubuskiego zostały opisane tutaj