Rok 2017
  • Wykaz dotacji pozyskanych z Urzędu Miasta Zielona Góra oraz z budżetu Województwa Lubuskiego został zamieszczony tutaj
  • Realizacja projektu „Stworzenie portalu e-usług w Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa – 2. Rozwój Cyfrowy, działanie: 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Okres realizacji: 2016-2017 r. więcej
  • Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Okres realizacji: 05.12.2016 – 29.05.2020  więcej