Zbiory
Dział sztuki dawnej

Dział Sztuki Dawnej to interdyscyplinarny zbiór muzealiów ukazujący rozwój cywilizacyjny człowieka od średniowiecza po współczesność, ze szczególnym odniesieniem do zagadnień regionalnych. To relacja przeszłości oraz współczesności wspólnie tworzących wielowątkowy przekaz o przemianach w kulturze duchowej i materialnej człowieka.Zabytki Działu Sztuki Dawnej dostarczają wiedzę faktograficzną, ale teżi prezentują humanistyczną wizję świata. Zbiór ten liczy ponad 2200 obiektów z zakresu rzeźby, malarstwa, grafiki oraz rzemiosła. Do grupy szczególnie cennych muzealiów należy rzeźba sakralna od XIV do początku XX wieku, związana z terenem Dolnego Śląska. Zespół pochodzi z dawnego Heimatmuseum oraz przekazów powojennych.

Zbiór malarstwa obejmuje prace powstałe od XVI do początku XX stulecia. Jest wśród nich popularne na Śląsku malarstwo religijne i pejzażowe. Z życiem i historią Zielonej Góry związane są wykonane w różnych technikach plastycznych portrety mieszczan z XIX i XX wieku oraz sztychy ukazujące miasto. Ponad 250 eksponatów liczy kolekcja przedmiotów kultu prawosławnego, złożona z ikon, krzyży raspatijnych i plakiet wotywnych, pozyskanych w drodze przekazów i zakupów oraz w ramach wieloletniej współpracy Muzeum z placówkami celnymi. Największy zespół w grupie obiektów rzemiosła stanowi ceramika, datowana od XVIII po lata 60. XX wieku, pochodząca często ze znanych i cenionych manufaktur europejskich. Znaczący ilościowo i jakościowo zbiór tworzą zabytki zegarmistrzowskie, reprezentowane między innymi przez zegary podłogowe, szafkowe, kominkowe, talerzowe, ludowe oraz dużą grupę czasomierzy kieszonkowych z XIX i XX wieku.

Ważną pozycję w zbiorach Działu Sztuki Dawnej zajmują wyroby złotnicze i konwisarskie. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują obiekty wchodzące w skład lad cechowych, stanowiące wyposażenie obiektów sakralnych czy elementy zastaw cynowych codziennego użytku.

Szybko rozwijającą się grupę muzealiów stanowią zabytki techniki, ukazujące przemiany w sferze mentalności i obyczajowości oraz wyznaczające etapy cywilizacyjnego rozwoju człowieka. Szczególne znaczenie mają obiekty związane z kulturą materialną miasta i regionu, miejscową proweniencję posiadają wyroby kowalstwa, z różnego typu zamkami, zasuwami, kłódkami, kluczami czy wietrznikami. W zbiorze zabytków techniki znajdują się także narzędzia rzemieślnicze reprezentujące warsztaty o nie istniejących już specjalnościach. Ważną grupę stanowią przedmioty pomiarowe, jak rozmaite typy wag oraz użytkowe, z żelazkami, akcesoriami oświetleniowym czy moździerzami. Urządzenia mechaniczne reprezentują maszyny do pisania oraz  różnego typu sprzęt grający (z okazałą szafą grającą „Polyphon” z końca XIX wieku).

W ostatnich latach intensywnie rozwija się zbiór sprzętu fotograficznego. Obecnie ta wywodząca się z  XIX wieku technika utrwalania obrazu podlega rewolucyjnym przeobrażeniom. Chcemy w zielonogórskim Muzeum ten proces jak najpełniej przedstawić.