W celu sprawnego i pełnego wypełniania swoich zadań, Dział Finansowy Muzeum w ramach rozmaitych projektów pozyskuje fundusze i dotacje, wykorzystując m.in. środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Zielona Góra, a także Województwa Lubuskiego, jak również różnego rodzaju stowarzyszeń i fundacji. Pozwala to na realizację zadań związanych z infrastrukturą Muzeum oraz działalnością naukową, wystawienniczą, wydawniczą, edukacyjną i popularyzatorską instytucji. Dzięki otrzymanym w ostatnich latach dotacjom, MZL i Towarzystwo Przyjaciół MZL zrealizowały liczne przedsięwzięcia, z których wybrane prezentujemy poniżej.


WYKAZ DOTACJI DLA MUZEUM I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ


Rok 2021

 • Realizacja projektu „Edukacja muzealna osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu – Opowieści obrazów, dotknij, poznaj, posłuchaj w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Kultura dostępna. Okres realizacji: 12.04.2021 – 31.12.2021 r. więcej
 • Dotacje pozyskane z Urzędu Miasta oraz z budżetu Województwa Lubuskiego tutaj

Rok 2020

 • Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Okres realizacji: 05.12.2016 – 29.05.2020  więcej
 • Realizacja projektu: „Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego do realizacji zadań statutowych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze” w ramach programu MKiDN: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej”. Okres realizacji: 04.06.2020 – 30.11.2020 r. więcej
 • Dotacje pozyskane z Urzędu Miasta oraz z budżetu Województwa Lubuskiego tutaj

Rok 2019

 • Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Okres realizacji: 05.12.2016 – 29.05.2020  więcej
 • Dotacje pozyskane z Urzędu Miasta oraz z budżetu Województwa Lubuskiego tutaj

Rok 2018

 • Realizacja projektu „Rozbudowa i uzupełnienie regionalnej kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze” w ramach programu MKiDN „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”. Okres realizacji: 02.01.2018 r. – 31.12.2018 r. więcej
 • Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Okres realizacji: 05.12.2016 – 29.05.2020  więcej
 • Dotacje pozyskane z Urzędu Miasta Zielona Góra oraz z puli Województwa Lubuskiego tutaj

Rok 2017

 • Wykaz dotacji pozyskanych z Urzędu Miasta Zielona Góra oraz z budżetu Województwa Lubuskiego został zamieszczony tutaj
 • Realizacja projektu „Stworzenie portalu e-usług w Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa – 2. Rozwój Cyfrowy, działanie: 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Okres realizacji: 2016-2017 r. więcej
 • Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Okres realizacji: 05.12.2016 – 29.05.2020  więcej

Rok 2016

W 2016 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej kontynuowało prace przygotowujące instytucje do realizacji dużego i najważniejszego w historii Muzeum projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zadanie stara się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Szanse na otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zwiększa fakt wpisania projektu do Kontraktu Terytorialnego – Umowy zawartej między Stroną Rządową a Województwem Lubuskim.

Celem głównym projektu jest zwiększenie różnorodności i oddziaływania oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej poprzez rozbudowę i modernizację obiektu w taki sposób, aby efekty realizacji projektu zaspakajały szeroko rozumiane potrzeby społeczeństwa, w tym potrzeby osób z dysfunkcjami i grup wykluczonych, w aspekcie kontaktu z cennym i wartościowym dziedzictwem kulturowym, którym jest zarówno sam obiekt Muzeum Ziemi Lubuskiej, jak i zbiory zgromadzone przez instytucję.

W 2016 r. na aktualizację dokumentacji związanej z rozbudowa i modernizacją Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Województwo Lubuskie przekazało 31.000 zł. Całkowity koszt planowanej inwestycji obliczony jest na kwotę 18.267.534 zł, z czego 2.227.598 zł pokryje Województwo natomiast pozostała część w kwocie 12.623.056 zł (koszty kwalifikowalne) pochodzić będzie ze środków UE.

W 2016 roku Muzeum rozpoczęło realizację zadania pn. Stworzenie portalu e–usług w Muzeum Ziemi Lubuskiej, na które otrzymało dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do oferty muzealnej przy pomocy usług elektronicznych za pośrednictwem takich narzędzi jak: interaktywne muzeum, system internetowej sprzedaży biletów i reprodukcji muzealiów oraz system elektronicznej rezerwacji sal. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie wielu udogodnień dla odbiorców, a także poprzez wdrożenie nowych technologii unowocześni i uatrakcyjni ekspozycje muzealne. W ramach przedsięwzięcia zostanie zmodernizowana i rozbudowana sieć komputerowa MZL.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 599.072 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 413.992,50 zł. W 2016 r. Muzeum z budżetu Województwa Lubuskiego otrzymało na wkład własny niezbędny przy realizacji projektu 17.220 zł, pozostałe środki w kwocie 167.859 zł zabezpieczające kolejne koszty stanowiące wspomniany wkład własny zostaną pokryte również  z budżetu Województwa Lubuskiego w 2017 r.

Pozostałe dotacje pozyskane z Urzędu Miasta Zielona Góra oraz z puli Województwa Lubuskiego zostały opisane tutaj


ROK 2015:
Dotacje pozyskane z Urzędu Miasta Zielona Góra, z budżetu Województwa Lubuskiego oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały opisane tutaj


ROK 2014:
Dotacje pozyskane z Urzędu Miasta Zielona Góra, z budżetu Województwa Lubuskiego oraz Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckiej zostały opisane tutaj


ROK 2013:
Dotacje pozyskane z Urzędu Miasta Zielona Góra, z budżetu Województwa Lubuskiego oraz Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckiej zostały opisane tutaj


ROK 2012:
Dotacje pozyskane z Urzędu Miasta Zielona Góra, z budżetu Województwa Lubuskiego, oraz z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zostały opisane tutaj


ROK 2011:

Miasto Zielona Góra

Przygotowanie i druk ksiazki: Trzeci klucz do bramy A. Siateckiego – dotacja 5.000 zł
Muzeoferie – cykl imprez dla dzieci organizowanych podczas ferii zimowych – dotacja 2.000 zł
Konferencja naukowa pt. Miejsca pamięci narodowej w procesie edukacji szkolnej – dotacja 5.000 zł
Zielonogórskie Zaduszki – dotacja 3.000 złi
Wydanie XVII tomu Studiów Zielonogórskich – dotacja 4.000 zł
Wydanie drukiem Protokołów z posiedzeń Towarzystwa Rzemieślników Polskich – dotacja 2.000 zł
Rosyjska Noc w Muzeum – przygotowanie i realizacja – dotacja 5.000 zł.
Wystawa poświęcona Festiwalom Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze – przygotowanie i realizacja – dotacja 4.000 zł
My zielonogórzanie, nasz lubuski dom… Zielonogórscy Pionierzy – dotacja 2.000 zł,

Województwo Lubuskie

Wydanie XVII tomu Studiów Zielonogórskich” – dotacja 3.000 zł
Wino i winorośl świata na znaczkach pocztowych- dotacja 2.000 zł


ROK 2010:

Miasto Zielona Góra

Dotacja na działalność wydawniczą Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dzięki tym środkom udało się wydać następujące pozycje: Anitta Maksymowicz, Emigration from the Brandenburg-Silesian-Posen borderland to South Australia In the 19th Century, Andrzej Toczewski, Bitwa o Odrę, Longin Dzieżyc, Tadeusz Kuntze(1727-1793) malarz z Zielonej Góry, Arkadiusz Cincio, Historia muzeum w Zielonej Górze, Grzegorz Wanatko, Muzeum Dawnych Tortur, Leszek Kania, Kolorowa Góra: szkice o artystach zielonogórskich.
Dotacja w wys. 30.000 zł

Przygotowanie i druk książki znanego zielonogórskiego autora – Alfreda Siateckiego – opisującej dzieje Zielonej Góry – „Drugi Klucz do bramy”.
Dotacja w wys. 5.000 zł

„Odwaga nadziei” – wystawa fotografii z l’Aquili w ramach Włoskiej Nocy w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Dotacja w wys. 5.000 zł

Przygotowanie i druk karnetów-składanek prezentujących Muzeum Wina i Muzeum Dawnych Tortur.
Dotacja w wys. 5.000 zł

“Muzeoferie” – cykl imprez dla dzieci organizowanych podczas ferii zimowych.
Dotacja w wys. 2.000 zł

Organizacja „Zielonogórskich Zaduszek”
Dotacja w wys. 2.000 zł

Wydanie XVI tomu „Studiów Zielonogórskich”
Dotacja w wys. 4.000 zł

Województwo Lubuskie

Wydanie XVI tomu „Studiów Zielonogórskich”
Dotacja w wys. 5.000 zł


ROK 2009:

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: “Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej”. W zakres prac wszedł remont elewacji budynku, wraz z nadaniem mu nowej kolorystyki, remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej. Przyczyniły się one do zahamowania niszczenia obiektu i poprawiły jego wygląd, będący wynikiem niefortunnych zabiegów remontowo-budowlanych z lat 1969-1973. W ramach realizacji projektu dokonano także remontu parkietów w salach wystawowych, modernizacji systemu oświetlenia ekspozycji oraz modernizacji instalacji przeciwpożarowych oraz montaż nowego wiatrołapu przy wejściu do Muzeum. Dzięki środkom pochodzącym z LRPO Muzeum mogło także zlecić prace konserwatorsko-restauratorskie przy kamiennych elementach późnorenesansowego portalu z Przytoku, eksponowanego na dziedzińcu. Jest to o tyle istotne, że znajdował się on w złym stanie – ubytki, pęknięcia, osadzające się na kamieniu zanieczyszczenia oraz zniszczenia związane z erozją piaskowca spowodowały, iż stan zachowania portalu znacznie odbiegał od pierwotnego (oszacowano, iż ok. 70 % powierzchni obiektu uległo zauważalnym zmianom).

Realizacja projektu nie tylko zahamowała tempo niszczenia obiektu i zwiększyła bezpieczeństwo przechowywania zbiorów, ale przede wszystkim spowodowała, iż siedziba Muzeum stała się bardziej atrakcyjna dla zwiedzających. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.040.714,87 zł.

Dotacja z LRPO – 1.429.613,29
(kwota ta stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu)
Ponadto dotacja Miasta Zielona Góra – 150.000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – 102.472,58 zł

Województwo Lubuskie

Dotacja na modernizację instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej (m.in. instalacja czujek przeciwpożarowych w całym budynku) oraz systemu monitoringu. Środki umożliwiły także zakup nowoczesnego sprzętu fotograficznego, audiowizualnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem, systemu do inwentaryzacji środków trwałych, sprzętu do organizacji wystaw oraz samochodu.

Dotacja w wys. 314.500 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej “Rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”.
Dotacja w wys. 217.285 zł

Modernizacja pomieszczeń muzealnych z przeznaczeniem ich na portiernię, szatnię oraz zaplecze socjalne.
Dotacja w wys. 60.000 zł

Miasto Zielona Góra

Podniesienie atrakcyjności ekspozycji Muzeum Miasta Zielona Góra i Muzeum Wina. Przyznana przez Miasto Zielona Góra dotacja przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności ekspozycji Muzeum Miasta Zielona Góra i Muzeum Wina. W ramach tych środków dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia technicznego do Muzeum Wina, wykonano ikonografię oraz witraże okienne o tematyce winiarskiej. Muzeum Miasta wzbogaciło się o dwie makiety – gotyckiego ratusza oraz średniowiecznej Zielonej Góry.

Dotacja w wys. 30.000 zł

Przygotowanie i druk książki znanego zielonogórskiego autora – Alfreda Siateckiego – opisującej dzieje Zielonej Góry.
Dotacja w wys. 5.000 zł

Japońska Noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Dotacja w wys. 5.000 zł

“Muzeoferie” – cykl imprez dla dzieci organizowanych podczas ferii zimowych.
Dotacja w wys. 2.000 zł

Muzeum ponadto podejmuje nieustanne starania o środki pochodzące od sponsorów prywatnych.
W 2009 roku pozyskana kwota na działalność statutową to 76.736 zł


ROK 2008

Program “Znaki Czasu” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach Programu “Znaki Czasu” Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze otrzymało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup dwóch prac artystów – uczestników Wystaw i Sympozjów “Złotego Grona”, które organizowane były w Zielonej Górze w latach 1963-1981. Zostały zakupione dwie prace: Bez tytułu (2007, technika własna, 140×100 cm) Wojciecha Müllera oraz dzieło Teresy Miszkin Obraz z cyklu “Uwikłania” (1996, akryl, płótno, 180 x 145 cm). Zakup dzieł pozwolił uzupełnić i wzbogacić istniejącą kolekcję o dzieła z ostatniego okresu działalności artystycznej twórców o ugruntowanej już dziś pozycji w dziejach sztuki polskiej.

Dotacja w wys. 15 000 zł


ROK 2007

“W ramach ratowania” – Fundacja “Promocja Sztuki Współczesnej” i Bank BPH

Nasza instytucja to piąte z kolei muzeum, dla którego wykonane zostały oprawy w ogólnopolskiej akcji “W ramach ratowania” zainicjowanej przez powołaną w Warszawie w grudniu 2005 roku Fundację Promocji Sztuki Współczesnej, której patronem jest zmarły przed dwudziestoma laty Kajetan Sosnowski, wybitny abstrakcjonista polski. Do pierwszego etapu realizowanego do końca maja 2007 roku zakwalifikowano 35 prac z siedmiu muzeów: Lubelskiego, Chełmskiego, Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu. Do głównych działań FPSW należą: ochrona, ratowanie i zabezpieczenie obiektów sztuki współczesnej w zbiorach publicznych, poprzez zastosowanie profesjonalnej oprawy, zgodnej z duchem czasu i charakterem dzieła, wykonanej w technologii zgodnej ze światowymi wymogami muzealnictwa. Fundacja “Promocja Sztuki Współczesnej” wraz z Bankiem BPH realizując program “W ramach ratowania” oprawiła w specjalistyczne ramy 5 obrazów z kolekcji Działu Sztuki Współczesnej. Dzięki akcji fachową oprawę otrzymał pochodzący z dwudziestolecia międzywojennego pastel “Portret Józefiny Konińskiej” Stanisława Ignacego Witkiewicza z roku 1936. Nowe ramy otrzymały także dwie prace na papierze Władysława Strzemińskiego przedstawiające abstrakcyjna wizję “Pejzażu morskiego” z 1939 i “Pejzażu górskiego” z 1946. Dwa obrazy szyte Kajetana Sosnowskiego (“Układy równowartościowe”, 1979 i “Biały” z cyklu Interwencje, 1981) oprawione zostały z kolei w bezrefleksyjną plexi.

Łączna wartość opraw: 13.265 zł

Miasto Zielona Góra

Organizacja konkursu “Zielona Góra w dniach Winobrania – wczoraj i dziś” 5.000 zł


ROK 2006

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontynuacja adaptacji modernizacji piwnic Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 150.000 zł
Remont i modernizacja piwnic z przeznaczeniem na Muzeum Wina – 250.000 zł


ROK 2005

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Fundusz Małych Projektów

Konferencja “Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów operacyjnych oraz “Mecenatu”:

Konferencja “Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie” – 20.000 zł
“Promocja kultury przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze” – 63.000 zł
“Adaptacja i modernizacja piwnic na Muzeum Tortur” – 300.000 zł
“Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 250.000 zł

Miasto Zielona Góra:
Wydanie albumu Klem Felchnerowski” – 5.000 zł
Organizacja wystawy “3 x grafika” – 3.000 zł
Organizacja wystawy “Pisanki łużyckie” – 1.000 zł
Organizacja wystawy “Historia Cottbus” – 2.000 zł
Wykonanie tryptyku “Winobranie w Zielonej Górze” przez Irenę Bierwiaczonek – 15.000 zł
Organizacja wystawy “Zielonogórskie Winobrania” – 10.000 zł

Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków:
Badania archeologiczne nad lokacją miasta – 20.000 zł

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej:
Publikacja książki “Inwentaryzacja-Bestandsaufnahme” – 13.500 zł